Tájékoztató

a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák felvételi rendjéről a 2014/2015-ös nevelési évre

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján abban az évben, amelyben a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától köteles óvodába járni, melynek teljesítéséért a szülő felelős. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény(a továbbiakban: Nkt.)8. § (1) alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai felvételre történő jelentkezés időpontja:

2014. május 5-től (hétfőtől)
2014. május 9-ig (péntekig)
8.00 órától – 18.00 óráig

A szülő a fent megjelölt időszakban, az általa első helyen választott óvodában nyújthatja be a jelentkezési lapot.

Az óvodák címlistája, a körzetükhöz tartozó utcajegyzék, valamint a jelentkezési lap valamennyi bölcsődében és óvodában, a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, illetve Szolnok város honlapjáról a www.szolnok.hu címről letölthető 2014. április 4-től.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, erről a szülők 2014. május 23-ig kapnak értesítést.

A kötelező felvételt biztosító óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét.

A mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy vegetatívszabályzási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, elsősorban a Pitypang, Szivárvány, Hétszínvirág, Rózsa úti és Munkácsy úti Tagintézményekben történik.

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) vagy lakcímkártya,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

Szolnok, 2014. március 31.

           Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város
          polgármestere

Letölthető dokumentumok:
Jelentkezés lap 2014-2015      

Óvodák címlistája 2014-2015 
Óvodai körzetek  2014-2015