Tisztelt Szülők!

TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET AZ ÓVODAI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ  TÁMOGATÁSI FORMÁIRÓL, ÉS A TOVÁBBI  TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

 

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjhoz nyújtott egyedi térítési díjtámogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. Tv. 151.§ (továbbiakban: Gyvt), valamint a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra.
Fenti jogszabályok alapján a gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ezen összegnek az általános forgalmi adóval növelt összege és az igénybevett étkezések számának szorzata. Az intézményi térítési díj összegét külön önkormányzati rendelet tartalmazza (15/2011.(IV.28.) számú rendelet).
Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 151. § (5)-(6) bekezdése alapján normatív kedvezmény illeti meg az arra jogosultakat, mely az intézményi térítési díj meghatározott százaléka. (1997. évi XXXI. törvény, 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet)

Normatív kedvezmény  ( állami támogatás ):

    Három és több gyermekes családoknál: gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a. Jogosultságot igazolni: a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás   leadásával lehet.
    Tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetében az étkezési térítési díj 50%-a. Szükséges igazolni az erre való jogosultságot: igazolás az emelt összegű családi pótlék folyósításáról (munkáltató; MÁK , Liget u. 6.) és szakorvosi igazolás (A.3520-34/A-2.r.sz. nyomtatványon).
    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében a gyermek ingyenesen étkezik az óvodában. Szükséges az intézményhez benyújtani: az ennek megállapításáról szóló érvényes határozat fénymásolatát 2 példányban.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.


A Gyvt. 151.§ (9) szerint a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg (egyedi térítési díjtámogatás).

Egyedi térítési díjtámogatás: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása állapítható meg annak a szolnoki lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750.-Ft-ot).

Az egyedi térítési díjtámogatás megállapításánál figyelembe kell venni:

a)    a család egy főre jutó havi nettó jövedelmét,
b)    az intézményi térítési díj napi összegét (mely az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó, ÁFÁ-val növelt napi összege),
c)    az igénybe vett étkezési napok számát.

Az egyedi térítési díjtámogatás mértékét a közgyűlési rendelet sávos kategóriában, az intézményi térítési díj meghatározott százalékaként állapítja meg. A támogatás összege így az intézményi térítési díj 50 vagy 25%-a lehet a családi jövedelmi viszonyaitól függően.

A jövedelemsávok az alábbiak szerint alakulnak:

A család egy főre jutó havi nettó jövedelme (Ft)    A támogatás mértéke
(a normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj %-ában)

    0 - 28.500 Ft-ig    50%
    28.501 - 42.750 Ft-ig   25%


Ennek megfelelően, ha a támogatás mértéke pld. 25%-os, a szülőnek a fennmaradó 75%-ot kell gyermeke étkeztetéséért fizetnie minden hónapban, az igénybe vett napok függvényében. A térítési díjtámogatást étkezési napokra állapítjuk meg. Ha a gyermek nem étkezik, a támogatás összegét nem lehet a szülőnek kifizetni! A támogatást nem lehet a díjhátralékba beszámítani!
A maradvánnyal intézményi szinten összesítve minden év augusztus 31.-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztálya felé kell elszámolni.

Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmeket a díjfizetésre kötelezett szülő (gondviselő) minden év június 15-ig nyújtja be az ellátást biztosító gyermekintézményhez és minden nevelési-oktatási intézmény ezeket a kérelmeket június 30-ig juttatja el a Szociális Támogatások Osztályához. Új felvétel esetén a szülő (gondviselő) számára a benyújtási határidő szeptember 15., az ellátást biztosító óvoda számára szeptember 30. Nyomtatványok a Szociális Támogatások Osztályán Szolnok, Kossuth tér 1. Irodaház földszintjén vehetők át. Az igénylőlaphoz csatolandó igazolások nem lehetnek egy hónapnál régebbiek.
A leadási határidő elmulasztása jogvesztő!

Nevelési év közben csak különösen indokolt esetben lehet soron kívül kérelmet benyújtani, például, ha az addig egyedi térítési díjtámogatásban nem részesülő gyermek családi, jövedelmi viszonyaiban olyan lényeges változás következett be, ami miatt jogosulttá válik a támogatásra.
A tanév közben benyújtott kérelmek elbírálásakor a támogatás jogosultság esetén a benyújtást követő hónap első napjától kerül megállapításra. (Tehát szeptemberi kérelmek esetén a támogatás október 01-től kerül megállapításra).

A hatályos rendelet szabályai lehetővé teszik, hogy - ugyanolyan jogosultsági feltételek mellett - egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmet nyújtson be az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő is. Az ételallergiás gyermek térítési díjának megállapításakor a tanítási napok számát, az intézményi térítési díj teljes napi összegét kell figyelembe venni.

Az ételallergiás gyermeket nevelő szülőnek, gondviselőnek a kérelemhez csatolnia kell:

    a gyermeket ellátó intézmény igazolását arról, hogy a gyermek intézményi ellátást nem vesz igénybe,
    orvosi igazolást arról, hogy a gyermek ételallergiás.

Jogosultság esetén a megállapított támogatás postán keresztül a szülő számára kerül kiutalásra.
Amennyiben a gyermek intézményi ellátást vesz igénybe, az eljárás a szokásos módon történik.
Az ételallergiás gyermeket nevelő szülőre, gondviselőre is a jelzett határidők vonatkoznak, a szülő a kérelmet az intézménybe nyújtja be és az intézmény továbbítja a többi kérelemmel együtt a Szociális Támogatások Osztályához.

Csak szolnoki lakóhellyel rendelkező gyermek részesülhet a támogatásban.
Kérjük Önöket, az igénylőlap pontos kitöltéséhez olvassák el a tájékoztatót!

A nem szolnoki lakóhellyel rendelkező családok, lakóhelyükön igényelhetnek támogatást.

Bízom abban, hogy ez a tájékoztató segítette Önöket a választható támogatási formák megismerésében.

A tájékoztató nyomtatható változata: 

Egyedi térítési díjtámogatás megállapítása iránti kérelem letöltése: 

Ferenczné Teleky Éva
          igazgató
 Szolnok, 2015.06.04.