Tisztelt Szülők!

TÁJÉKOZTATOM ÖNÖKET AZ ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE ANNAK FELTÉTELÉRŐL!

 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célját, a támogatás igénylésének lehetőségét, illetve annak feltételét az alábbi jogszabályok határozzák meg:
- 1997.évi XXXI.  törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/C.§
-149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a rendszeres óvodába járásról
-20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. Az óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.

A gyámhatóság az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek állapítja meg,

a) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
b) akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába, és
c) aki önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A nyilatkozatot mindkét szülőnek meg kell tennie, ha a szülői felügyeleti jogot mindketten gyakorolják.
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben gyermeke az ötödik életévét betölti.
Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.

A gyámhatóság az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,
b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja.

Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek, ha

a) a gyermek továbbra is rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
b) a szülő a gyermek külön jogszabály szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.

Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet

a) december 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős elbírálására december 4-éig,
b) június 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerős elbírálására június 4-éig nem kerül sor, a további óvodáztatási támogatás folyósításának az előző bekezdés szerinti időpontjában kell folyósítani az első alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is fennállnak, akkor az első alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően, a feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a külön jogszabályban meghatározott időszak tekintetében kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat további óvodáztatási támogatás illeti meg.

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint.
A települési önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási támogatást természetbeni formában kell biztosítani.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha

a) a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és
b) a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július? augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának

a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában,
b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, az óvoda igazolja, hogy:

a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában tartózkodott,
b) az óvoda vezetője

ba) a kifizetés esedékességét megelőzően - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott időpontban és időtartamra vonatkozóan - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, melyeket a gyermek az óvodából a szülő által igazoltan és igazolatlanul mulasztott, egyidejűleg arról, hogy a mulasztott napok száma együttesen meghaladta az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, vagy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,
bb) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

A szülő által igazolt mulasztásból tíz napot a július- augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Óvoda az igazolást a megadott határidőn belül, közvetlenül továbbítja a polgármesteri hivatal illetékes osztálya felé.

Tájékoztatómmal segíteni szeretném Önöket, az igényjogosultság feltételeinek megismerésében, hogy élni tudjanak ezzel a támogatási lehetőséggel.

Nyomtatható változat:


Ferenczné Teleky Éva
          igazgató
 Szolnok, 2013.04.24.

Tájékoztatom Önöket, hogy:

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések,
a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben
2015. szeptember
1-jével hatályon kívül helyezésre kerülnek
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből!

Ferenczné Teleky Éva
          igazgató
Szolnok, 2015.05.14.