Tájékoztató
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák felvételi rendjéről
a 2015/2016-os nevelési évre


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az Nkt. 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete 20. § (2)). A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A 2015/2016-os nevelési évre az óvodai felvételre történő jelentkezés időpontja:
2015. május 4-től (hétfőtől)
2015. május 8-ig (péntekig)
8.00 órától – 18.00 óráig

A szülő a fent megjelölt időszakban, az általa első helyen választott óvodában nyújthatja be a jelentkezési lapot. Az óvodák címlistája, a körzetükhöz tartozó utcajegyzék, valamint a jelentkezési lap valamennyi bölcsődében és óvodában, a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, illetve Szolnok város honlapjáról a www.szolnok.hu címről letölthető 2015. április 3-tól. Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, erről a szülők 2015. május 22-ig kapnak értesítést. A kötelező felvételt biztosító óvoda – ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét. A mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autista spektrum zavarral, egyéb pszichés zavarral (súlyos tanulási, figyelem, vagy vegetatívszabályzási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, elsősorban a Pitypang, Szivárvány, Hétszínvirág, Rózsa úti és Munkácsy úti Tagintézményekben történik. A Pitypang Tagintézményben külön nevelést biztosító gyógypedagógiai óvodai csoport működik.

A jelentkezéskor az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított hatósági bizonyítvány (személyi lap) vagy lakcímkártya,
  • a szülők (gondviselők) személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.


Szolnok, 2015. március 31.
         Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város
        polgármestere

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezés lap 2015-2016
Óvodák címlistája 2015-2016
Óvodai körzetek  2015-2016