Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Bázisintézményi koordinátor: Serfőző Antalné
telefon.: +36 20 356 0733
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


Tagintézmény: Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye
Referencia terület: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0183 „ÖKOOVI-ZÖLDOVI”
Jó gyakorlatok:
1. Kalandtúra-Kalandtábor Programsorozat
2. Fülemüle Erdei Óvoda Tábor
3. "80 perc alatt a Föld körül"

1. Fülemüle Erdei Óvoda Tábor
A külső világ sokszínű, tevékeny felfedezésével a környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása környezetbarát szemléletmód megalapozása
Élményorientált tevékenykedtetés során komplex személyiség fejlesztés, intellektuális érzelmek (érdeklődés, felfedezés, vizsgálódás, alkotásvágy)
Kommunikációs készség, kognitív képességek fejlesztése
A közvetlen és tágabb környeztünkben rejlő szépségek, értékek, összefüggések felfedeztetése a lokálpatriotizmus megalapozása
A megismerési folyamatokban rejlő matematikai tapasztalatok gazdagítása
Az egészséges életvitel szokásainak alkalmazása, gyakorlása
Edzés, mozgásfejlesztés a szabadban, természetben.

2. Kalandtúra – Kalandjárat Programsorozat
Környezettudatos szemléletformálás a gyermekek és a családok együttes aktivizálásával
A fenntartható fejlődés mindennapos, életvitelszerű alkalmazása
Ökológiai élményorientált szemléletmód kialakítása
A környezetvédelmi szabályok, környezetbarát magatartásforma megismertetése
A szociális kompetenciák erősítése
Az együttműködési készség és szándék erősítése az óvoda - család, gyermek - óvoda, szülő - gyermek, óvoda - partnerintézmények között

3. "80 perc alatt a Föld körül"
A fenntartható életmód megvalósítását segítő technikák megismertetése és elsajátítása élményprojekten keresztül
A Földünk értékeinek és szépségeinek, összefüggéseinek megláttatása, ökológiai szemléletformálás
Az ok-okozati összefüggések megértetése és a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elv óvodás korosztályi megközelítése


Tagintézmény: Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári úti Tagintézménye
Referencia terület: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0187 Komprehenzív elven egységes programmal dolgozó Intézmény” A pedagógus attitűdjének formálása, az óvodáskorú gyermekek motivációs bázisának és nyelvi kommunikációjának területén a Kolozsvári úti tagintézményben
Jó gyakorlatok:
1. A pedagógus kérdéskultúrája, mint az óvodai nevelés alappillére.
2. A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény. A motiváció, mint belső késztetés a projektrendszerű tanulásszervezésnek.

Komprehenzív elven egységes programmal dolgozó intézmény, integráló inkluzív pedagógia alkalmazásával.
Nevelő munkánkat jellemzi a minden gyermeket a saját bázisán, önmagához képest a legmagasabb szintre (saját lehetőségeinek maximumára ) eljuttatni akaró nevelés
Színvonalas differenciálási lehetőségek alkalmazásával a pozitív képességeket transzferáljuk a kevésbé fejlett területek megerősítésébe.
„Jó gyakorlataink” a segítő, ösztönző és partneri pedagógus szerep erősítésével támogatják céljaink feladataink elérését

1. „A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény” (József Attila)
A motiváció, mint belső késztetés a projektrendszerű tanulásszervezésben.
A Jó gyakorlat az óvodáskorú gyermekek tanulási folyamatából azt az elemet emeli ki, - motiváció/belső késztetés- mely nélkül a tanulási folyamat az adott életkorban nem, vagy csak „iskolás jelleggel”, direkt módon valósítható meg. A Jó gyakorlatban kiemelt elem, a-motiváció/belső késztetés, mely elősegíti a játékos formában történő ismeretszerzést. A Jó gyakorlat a 3-7 éves korú gyermekek kognitív képességeinek fejlesztését szolgálja a projektrendszerű tanulási forma keretein belül, a játék, játékosság túlsúlyának biztosítása mellett . A projektrendszerű tanulási forma lehetőséget biztosít a folyamatosságra, rugalmasságra, differenciálásra, a többszöri gyakorlásra, a felfedező, érdeklődésre épülő ismeretszerzésre.  Jó gyakorlatunk rámutat azokra a szükséges szemléletbeli változtatásokra, amelyek a kompetencia alapú nevelést segítik elő.

2. A pedagógus kérdéskultúrája, mint az óvodai anyanyelvi nevelés alappillére
A Jó gyakorlat a 3-7 éves óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok felkészítését szolgálja az anyanyelvi nevelés új szemléletű alapokra helyezése érdekében. A Jó gyakorlat hatékonysága a pedagógustól teljes szemléletváltást kíván a megismerési folyamatokban betöltött szerepét illetően, hisz azáltal, hogy partneri szerepkörben és nem irányítói szerepben vesz részt abban, mintegy facilitátor (segítő) szerepet tölt be. Az óvodapedagógus feladata: beszélő környezet kialakítása, a gyermeki közlésvágy kibontakoztatása, az aktív szókincs bővítése. Jó gyakorlatunk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítést hívatott megkönnyíteni a gyermekek számára.
Az óvodapedagógus tudatos kérdés-feltevése kiscsoporttól, nagycsoportig eljut az egyszerű, ténymegállapító, felesleges, vagy érzelmi mozzanatra utaló kérdések szintjéről az un. Gondolkodtató kérdések szintjére, mint.pl. a problémafelvető, analizáló-szintetizáló, következtetésre, - összefüggés megláttatására, problémamegoldásra irányuló kérdések szintjére.


Tagintézmény: Szolnok Városi Óvodák Szivárvány Tagintézménye
Referencia terület: Nem előminősített referencia intézmény
Jó gyakorlatok:
Mozgáskotta alapú komplex személyiségfejlesztés a ritmus kiemelésével

Mozgáskotta alapú komplex személyiségfejlesztés a ritmus kiemelésével
A mozgáskotta foglalkozásaink komplexen fejlesztik a gyermekek személyiségét, a fokozatosság, folyamatosság és a gyermekek eltérő egyéniségét, fejlődési ütemét figyelembe véve.

„Jó gyakorlatunk” célja:

Fejlődjön a gyermekek testi –és pszichikai sajátosságaihoz igazodva a testi és értelmi kogníciójuk
Minden kisgyermek sikerélményhez jusson
Irányuljon a teljes személyiségre (mozgásos,- kognitív,- szociális,- speciális kompetenciák)
A gyermekek sajátítsanak el új mozgásokat, mely serkentse őket újabb és újabb mozgásos cselekvésekre
A gyermekek érezzék, hogy bevonjuk őket a program alakításába.


Tagintézmény: Szolnok Városi Óvodák Tündérkert Művészeti Tagintézménye
Referencia terület: TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0180 "Liget ovi beszélő projektjei a művészetek eszközeivel
Jó gyakorlatok:
1. Zenevelde- ehetségfejlesztés a Kodály módszer alkalmazásával
2. Életre kelt képek – Fenntartható környezettudatos magatartás alakítása a dráma eszközeivel

Referencia intézmény területe: Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény, referenciahely.
A Tündérkert Művészeti Tagintézmény a „Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény”. A referencia területén 1998 óta működünk modellóvodaként. A gyermekközpontú fejlesztés, az esélyegyenlőség, a differenciált, egyéni fejlődést elősegítő tanulási módszerek gyakorlati bemutatásával, és a kompetencia területekhez kapcsolódó módszer és eszköztár közreadásával, szeretnénk hiteles példával és személyre szabott támogatási formával segíteni a nevelési intézmények innovatív folyamatait. Az intézménylátogatást, hospitálást, adaptív tanulást, az önfejlesztő gyakorlat megerősítését kínáljuk az érdeklődő óvodapedagógusoknak, nevelőtestületeknek, betekintésre szülőknek.

1. ZENEVELDE – Tehetségfejlesztés a Kodály módszer alkalmazásával.
A jó gyakorlat célja: a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása a szeretet és élménypedagógia erejével, valamint a szokatlan, újszerű, egyedi zenei megoldások létrehozása a gyermekek autonómiájának, belső motivációjának támogatásával. Továbbá a zenei és mozgás improvizációs készség fejlesztésével a kreativitás, és a zenei komplexitás megvalósításának elősegítése. Az éneklés –zenehallgatás –improvizáció - zenei kép és szín kottaolvasás -  írás, valamint az operamesék feldolgozása tevékenységrendszerébe kívánjuk bevezetni a gyermekeket.

2. „Életre kelt képek” fenntartható környezettudatos magatartás alakítása a dráma eszközeivel.
A jó gyakorlat célja: a drámapedagógia eszközeivel, a gyermeki vizualitás mozgósításával, természeti „élőképek” készítése, amely újszerű megközelítésben neveli a gyermekeket a környezet szeretetére, óvására. Az „Életre kelt képek” gyakorlat kiváló alkalom a dráma és a vizualitás ötvözéséhez. A gyermek úgy hoz létre egy produktumot, hogy nem sérti a környezetet. Újszerű, mert a megszokott vizuális tevékenységeken túlmutat. Programunk módszerei építenek a belső motivációkra: a gyermekek kíváncsivá válnak a dolgok iránt, sokkal nyitottabbak, megértik a környező világ összefüggéseit. A beilleszkedési problémával küzdő gyermek társként be tud kapcsolódni az együttmunkálkodásba, a szunnyadó tehetségcsírák is megmutatkozhatnak, a gyermek felszabadul a környezeti közegben, bátrabb lesz a megnyilatkozása, és nagyfokú összedolgozás lesz jellemző rá. 

Óvodásaink a játékon, a művészeteken, az alkotó munkán keresztül szerzik meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik, és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére. (cselekedtetés, tapasztalattal megalapozott ismeretszerzés, belső motiváció).
A jó gyakorlatok során a környezetben történő tevékenykedtetés, és a zenei készségfejlesztés során a szociális kompetenciának olyan attitűd elemei fejlődnek, mint az önbizalom, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia, és az őszinte kommunikáció, kockázatvállalás, és bátorság.


Tagintézmény: Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézménye
Referencia terület: TÁMOP 3.1.7-11/2–2011-0194 „Összejönni - jó kezdet, együtt maradni
Jó gyakorlatok:
1. Egyéni képességfejlesztés gyakorlata-öndifferenciálás, önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben, tehetséggondozásban
2. "Fürkész-Telek" program-Környezettudatosan az óvodában
3. Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés

1. Egyéni képességfejlesztés gyakorlata-öndifferenciálás, önállóság projekt rendszerű tanulásszervezésben, tehetséggondozásban.
A mindennapok gyakorlatában a párhuzamosan szervezett tevékenységek adta lehetőségek az egyéni érdeklődés valamint a tehetség megmutatkozási , lehetőségei a pedagógus által támogatott folyamatban.

2."Fürkész-Telek" program-Környezettudatosan az óvodában
Évszakonkénti óvodai projektek megvalósítása, a fenntarthatóság, gondoskodás a vadasparki állatokról és a környezetünk megfigyelése

3. Élményorientált projektalapú játékba ágyazott tevékenységszervezés
Az élmény meghatározó szerepe a tanulásszervezés során, belső motivációs bázis aktivitása, tervezés és megvalósítás párhuzamos tevékenységekben.