Partneri Igény-és Elégedettségmérés (PIE) pedagógus válaszok-2018.

Elégedettségmérés célja:

A pedagógusok intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek, javaslatainak megismerése.

Mintavétel szabálya: 2017.01.-tól munkaviszony a SZVÓ-nál

 

Válaszadási hajlandóság:

Kiküldött kérdőívek száma: 155 fő

Beérkezett kérdőívek száma: 155 fő

Válaszadási hajlandóság: 100%

A nevelési cél a 2015. évben elvégzett elégedettségmérés során nem szerepelt, de ebben a nevelési évbe már beépült a mérésünkbe. Az eredmények jól mutatják, hogy kiemelt értékeink közül az egészséges életmódra nevelés és a mozgás területével elégedettek legjobban intézményünk pedagógusai.

A működési cél területének vizsgálatánál elmondhatjuk, hogy minden itemnél emelkedés figyelhető meg.
Két területnél kiemelkedő a változás és elégedettséget mutat a tagintézmények együttműködésének fejlesztése (4, 8) és a tagintézmények előnyös különbözőségének a támogatása (4,8).

Fejlesztendő terület:

A folyamatok elemzése során, amivel foglalkozni érdemes és a 2015. évi mérésnél alacsonyabb értékelést kapott az intézményi tehetséggondozás koordinálása (4,7) és az intézményi pályázatok koordinálása (4,7).

 

 

Partneri Igény-és Elégedettségmérés (PIE) Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, és egyéb munkakörben dolgozó kollégák-válaszok-2018.

 

 

Elégedettségmérés célja:

A segítő kollégák az intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek, javaslatainak megismerése.

Mintavétel szabálya: 2017.01.-tól munkaviszony a SZVÓ-nál

 

Válaszadási hajlandóság:

Kiküldött kérdőívek száma: 150 fő

Beérkezett kérdőívek száma: 150 fő

Válaszadási hajlandóság: 100%

 

Értékelési eredmények bemutatása:

Az intézmény dolgozóinak elégedettsége emelkedett a 2015. évhez képest, és az eredményeket alátámasztják a kollégáink szöveges értékelése is. A mindennapi munkavégzésüket az összedolgozás, a csapatmunka jellemezi. A tagintézmény vezetők támogatják a kollégákat és kreativitásukban is kiteljesedhetnek.

2018-ban a kérdőívek differenciáltabban készültek el, és munkakörönként kerültek kiosztásra.

A Nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő kollégák elégedettsége magasabb, rálátásuk az intézményi működésére is nagyobb.

Fejlesztési javaslatként megfogalmazzuk a kérdőívek teljeskörű átdolgozását és munkakörökre való formálását.

Kommunikáció:

Amivel elégedettek:

  • Úgy érzem az óvoda Rám, mint munkatársra partnerként számít (4,8 és 4,9)
  • A tagintézmény vezetőjéhez bármikor fordulhatok (4,8 és 4,9)

Fejlesztendő területet az egyéb munkakörben dolgozó kollégák esetében fontos megfogalmazni, mert az elégedettségük csökkent a 2015. évi eredményhez képest a kommunikáció területén.

  • Munkavégzésemhez mindig elegendő információt kapok (4,5)
  • Az Igazgató és helyettesei elérhetősége szükség esetén számomra biztosítva van (4,6)

Szervezetfejlesztés intézményi és tagintézményi szinten.

Az egyéb munkakörben dolgozó kollégák elégedettsége csökkent

Fejlesztendő terület:

  • a teamekben kialakított eredményekről tájékoztatva vagyok (4,3)
  • a teamek eredményei megsegítik a munkámat (4,1)

Megfogalmazták a szöveges javaslatnál többek között azt is, hogy több rugalmasságot szeretnének az Óvodapedagógus kollégák részéről.

 

Partneri Igény-és Elégedettségmérés (PIE) Szülői válaszok-2018.

 

Elégedettségmérés célja:

A szülők intézményünk működésére vonatkozó elégedettségének, igényeinek, javaslatainak megismerése.

A nevelési évben a szülői elégedettség mérése megvalósult.

Mintavétel szabálya: rotálás, a csoportos gyermek névsor végétől visszafelé, minden 3. szülő

A mérés ideje: 2018. március

Válaszadási hajlandóság:

Kiküldött kérdőívek száma: 653 fő

Beérkezett kérdőívek száma: 594 fő

Válaszadási hajlandóság: 91% 

2013-tól emelkedett a válaszadási hajlandóság, a szülők szívesen vesznek részt az igényfelmérésben, amely azt is mutatja, hogy fontos a partnereink számára, hogy az intézmény az elégedettségmérést minden nevelési évben beépítse a működésébe.

Összegzés:

Az értékelési területek eredményei kiegyenlítettek, a 2017. évi méréshez képest a kommunikációnál emelkedés látható.

Az elmúlt 4 évben a szülők visszajelzése alapján kiegyensúlyozottság jellemzi az Intézményünk működését. A 2018. évben emelkedett a szülők elégedettsége a tehetség decentrumok és a kommunikáció területén.

A nevelési célon belül az egészséges életmód területére vonatkoztatva a gyermek gondozottságára vonatkozóan mutatkozik az elmúlt évhez képest eltérés (4,8).

A Szocializáció, érzelmi nevelés területén belül a szülők véleménye egyenletesen emelkedik minden területen, és ezáltal azt láthatjuk, hogy a tagintézmények által megfogalmazott intézkedések eredményesek voltak a szokásrendszerre vonatkozóan (4,9), a társas kapcsolatok minőségével kapcsolatosan (4,6), az elmúlt 2 évben az értékek nem változtak stabilak maradtak.

A szöveges válaszokból azonban kiderül, hogy a szülők 12 esetben említik, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon az agresszió kezelése, ebből úgy gondolom, hogy ezzel a területtel a jövőben foglalkozni szükséges.

A tevékenységben történő tanulásszervezésen belül több területen is emelkedés figyelhető meg az elmúlt évekhez képest.

Sokféle tevékenységet biztosít az óvoda mind a kisfiúk, mind a kislányok számára (4,8), a csoportszobák elrendezése alkalmas arra, hogy a gyermekek tapasztalatokat szerezzenek (4,8), a szülők elégedettek a gyermekek számára biztosított óvodai játéklehetőségekkel (4,8). Emelkedés figyelhető meg a vizuális tevékenység (4,9) és az ének, énekes játékok (4,9) területén, amely azt mutatja számunkra, hogy a támogató műhelyeink és a közös értékrendünk jól támogatja az Óvodapedagógus kollégáink mindennapi pedagógiai munkáját.

Az összesített eredményeket figyelembe véve a kommunikáció területén mutatkozik emelkedés (4,8).

A szülők véleménye alapján a csoporthoz tartozó kollégákkal a problémákat egyeztetni tudják, és a szülők által választott óvoda megfelel az elvárásaiknak (4,9).

A szöveges válaszokból is kiderül, de a diagram is jól mutatja, hogy a szülők több nyílt napot szeretnének, hogy beleláthassanak az óvoda mindennapi életébe, ez az előző évhez képest kevesebb értéket mutat ( 4,7).

A szöveges válaszok alapján látható, hogy elégedettek a szülők a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben folyó nevelő munkával, magas szakmai színvonalon dolgoznak az Óvodapedagógusaink.

Színes, eszköztárral rendelkeznek óvodáink.

A fejlesztési javaslatok a tárgyi feltételrendszer bővítésére, megújítására irányul, valamint a több mozgás lehetőségének biztosítására napi szinten, és a nyelvoktatás.

A tagintézményi szintű eredményeket az óvodák nevelőtestülete elemzi, és értékeli, valamint tűz ki olyan fejlesztési célokat, amelyek a következő nevelési év feladataiban megjelennek.

Fejlesztési javaslat a következő nevelési évre: Tagintézményi szintű cselekvési, fejlesztési programok elkészítése az elégedettségi mutatók megtartása és/ vagy javítása érdekében.