Csicsergő Tagintézmény

logo csicsergoAz óvoda címe: 5000, Szolnok Wágner G.u.1/a
A térképért kattintson ide!

Telefon: +36 20/323-7474
E-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tagintézmény vezető: Czinegéné Végh Gabriella
fogadóórája: minden  szerdán 16 - 17- óráig (előzetes  egyeztetés alapján)
Gyermekvédelmi megbízott: Kőszegi Zita
fogadóórája: minden kedden 16 -17 -óráig (előzetes   egyeztetés alapján)

Tagintézmény vezető helyettes: Szánthó Julianna

Óvoda bemutatása
Óvodánk épülete, udvara:  Óvodánk a város zöld övezetében, a Tallinn városrészben található, rendkívül kedvező környezeti adottságokkal az egészséges életmód kialakításának, megerősítésének feltételeivel. Az óvoda 1975-ben épült, világos jól felszerelt csoportszobákkal. Az épület, udvar és a tárgyi eszközök fejlesztését pályázazok és támogatók útján valósítjuk meg.

Hatalmas udvarunkon gyermekbarát játékeszközök, domb, csoportkertek, mezítlábas ösvény, kresszpálya található. Mindez kiválóan alkalmas  a gyermekek mozgáskultúrájának, környezetmegismerő, természetvédő tevékenységének fejlesztésére.

 

Jelenleg az óvodában 3 csoport működik. Törekszünk a homogén csoportok kialakítására.  A 4. csoportszobából  (jelenleg zárolt)  tornaszobát alakítottunk ki.   A " só-terápiás kuckó" a légzőszervi megbetegedések  hatékony preventív lehetősége. Logopédiai és fejlesztő szobáink alkalmasak az egyéni fejlesztések megvalósítására.

Az óvodai férőhely: 75 fő
Óvodai csoportok:

 • Süni
 • Katica
 • Maci

Nevelőtestületünk:
Óvodánkban 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka, 1 konyhás és egy udvaros bácsi dolgozik. Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek. Közülük 3 fő szakvizsgával rendelkezik:

 • 1 fő  közoktatás vezető
 • 1 fő minőségmenedzsment szak,
 • 1 fő környezeti nevelő
 • 1 fő tanár

Dolgozóink folyamatosan önképzésen, továbbképzéseken vesznek részt.

Küldetésnyilatkozat:
Olyan óvodai nevelést biztosítunk:

 • mely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt,
 • ahol jól érzik magukat és elégedettek a gyermekek, a szülők, és a nevelésben résztvevő alkalmazottak,
 • ahol a gyermekek alkotó részesei az óvoda mindennapi életének,
 • ahol érvényesülnek a gyermeki és a szülői jogok,
 • ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet és a másság elfogadása, tolerancia,
 • ahol a gyermekek képessé válnak az önkifejezésre és befogadásra,
 • ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni, a belső értékstabilitás megtartásával.


Helyi programokról
Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel1997-ben megjelent munkája alapján készült, melyet adaptáltunk és később a helyi sajátosságainknak, igényeinknek megfelelően átdolgoztuk illetve átdolgoztunk. 2008-tól a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja mellett Tagintézményi Programrésszé szűkölt.  2017. szeptemberétől 1-től a környezeti nevelés tevékenységi terület átdolgozásra került és kiemelt szerepet kapott.

"Csicsergő" Tagintézményi Pedagógiai Programrészünk két alappillére az érzelmi nevelés és a tevékeny óvodai élet megteremtése. Az érzelmeknek rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk az óvodás gyermekek életében. Az életkori sajátosságokban tükröződő érzelmi vezéreltséget szeretetteljes pedagógiával kívánjuk befolyásolni. A tevékeny óvodai élet pedig, biztosítja a gyermekek számára a kreativitást, kapcsolatot a környezettel, természettel, hagyományokkal, művészettel, humorral. A gyermekek szükségleteit figyelembe vesszük, képességeit fejlesztjük. Tetteinkkel jelezni kívánjuk:

"Tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre".

Célunk:
Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabbrendű érzelmek kibontakoztatásával,  az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a természet között. A társas kapcsolatokban az Adleri  "bátorító pedagógia" elveit követjük. A mindennapokba beépítjük a néphagyomány ápolást, népszokásokat, melyek keretet adnak a gyermeki tevékenységhez.

Gyermekképünk
Olyan gyermekek nevelése, akik szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt, szabad légkörben a művészetek élményeivel gazdagodva töltik óvodás éveiket. Tiszteletben tartjuk az emberi személyiséget, amely mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Fontos számunkra, hogy a gyermekek, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások révén fejlődjenek. A családi és az óvodai környezet együttesen segítik a gyermekek életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet kialakítására, amely a személyiség szabad kibontakoztatását szolgálja. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő. Magas színvonalon szeretetteljes neveléssel, a meglévő hátrányok csökkentésével, előítélet mentes nevelést szolgáljuk.

Fontos számunkra az egészségvédelem:

Óvodánk 2016 -ban elnyerte a „Zöld óvoda” címet.

 

Innovációnk:
A 2016/2017-es nevelési évben Innováció keretében tagintézményi pedagógiai programrészünk átdolgozása zajlott. 2017 szeptemberétől új programunkban a néphagyományápolás mellett a környezeti nevelés még hangsúlyosabban jelenik meg.  A gyermeki tevékenységeket erre építjük.
Előtérbe helyezzük a helyi természeti és épített értékek megismerését, védelmét és megőrzését, a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

A helyi óvodai nevelési célok, feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelt fontosságot kapnak a helyi adottságok figyelembe vételével.(pl. Jeles Zöld Napok köré épülő projektek, az udvarunk adta környezeti neveléshez kapcsolódó lehetőségek kihasználása, növény-és állatvilág megismerése, védelme, madárvédelem, a múlt iránti tisztelet ápolása régi hagyományok, mesterségek beemelése). Nevelőmunkánkban kiemelt helyet kap a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, vizsgálódás, kísérlet, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a projektpedagógia alkalmazása, a kooperatív tanulás. Jól működő, kiemelkedő kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között a környezeti nevelés hatékony megvalósítása érdekekében. (nemzeti parkok, természetvédelemmel foglalkozó szervezetek, múzeumok, civil szakemberek) A gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása megvalósul a szülők bevonásával, közös programokban. (kirándulások, terepi foglalkozások évszakonként, élőhelyek bemutatása, védett növényekkel, állatokkal való ismerkedés, gyűjtőakciók) A környezettudatos magatartás átszövi az óvoda mindennapjait, tudatosan törekedve az óvoda mindennapi tevékenységében is megjelenjen a környezettudatos szemléletformálás. (Komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, természetes anyagokkal való ismerkedés, udvari játék során hangsúlyosan megjelenő természetes anyagokkal való játék, tapasztalatszerzés, ismerkedés néprajzi vonatkozású tárgyakkal, játékokkal, eszközökkel.

Terveinkben szerepel madárbarát-lepkebarát- rovarbarát kert kialakítása, fűszer-és gyógynövénynövény-ágyás kialakítása. Az udvari játék során bővíteni szeretnénk a terepi tapasztalási lehetőségek körét. (terepasztal, vizsgálódáshoz szükséges eszközök bővítése, természetes anyagok beépülése a mindennapi játékba, gyermekek által gyűjtött kincseknek ablakok, fából készült bábszínház, kreativitást segítő természetes játékok) Csoportszobáinkban kiemelt szerepe van a környezeti nevelés megvalósításában a természetsaroknak, ahol a helyi sajátosságainknak megfelelően állandó és alkalmi megfigyelések biztosítottak. A gyermekek rendszeresen, folyamatosan növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el.