Tisztelt Szülők!

Tájékoztató az óvodai gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

A gyermekétkeztetésben igénybe vehető normatív kedvezményeket és a kapcsolódó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A gyermekétkeztetésben való részvétel

A gyermekétkeztetésben való részvételt a gyermek szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti írásban az erre a célra rendszeresített „NYILATKOZAT (étkezés igénybevételéhez)” megnevezésű nyomtatványon, melyet a tagintézmény vezetőjétől igényelhet. A NYILATKOZAT-on meg kell adni a gyermek azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint azt, hogy mely étkezéseket kívánja a gyermek igénybe venni. Főszabály szerint az óvodai gyermekétkeztetés egész napos ellátást, azaz tízórait, ebédet és uzsonnát jelent, ugyanakkor kizárólag speciális étrendet igénylő gyermek esetében, igazgatói határozat alapján lehetőség van csak ebéd kérésére.  A nyomtatványt tollal kitöltve, a szülő/törvényes képviselő által eredetiben aláírva a tagóvoda vezetőjének kell eljuttatni folyamatosan, új nevelési év indítása előtt legkésőbb az Intézményszolgálat által megjelölt időpontig. Ezen határidő elmulasztása vagy a nevelési év közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő gyermek számára.
Amennyiben a nevelési év közben bármely, a nyilatkozaton szereplő adat változik (pl. a gyermek másik óvodába kerül, lemondják az étkezést, változik az igényelt étkezések köre, stb.), azt a szülő/törvényes képviselő írásban köteles jelezni. Az erről szóló levelet szintén az érintett tagintézmény vezetőjének kell eljuttatni, megjelölve benne a gyermek azonosításra alkalmas adatait, a változást, az arra vonatkozó adatokat, és azt, hogy mely naptól történik a változás. Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk, leghamarabb a lemondás tagóvoda-vezetőhöz történő eljuttatását követő nevelési naptól tudjuk a gyermeket a gyermekétkeztetésből kiírni. A kilépés ténye nem érinti azt, hogy a kilépést megelőzően igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan még elszámolásnak van helye.
Amennyiben a gyermek betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt a tagintézmény felé bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést. Az adott napon a fenti elérhetőségeken 15:00-ig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 15:00 után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes étkezések térítési díjának napi összegét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100%-os kedvezménytkell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, vagy
 • nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a gyermekétkeztetés igénylésekor a „NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni. A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, illetve nevelésbe vétel esetén az erről szóló érvényes határozat 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatával,
 • tartós betegség vagy fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatával, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolással, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatával illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatával
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetében elegendő a nyilatkozat kitöltése, illetve szükséges még a nyilatkozat mellé kitöltött adatlap a gyermekek számáról.

A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:

 • a tizennyolc éven aluli,
 • a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékosgyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

Az igazolásokat kérjük a NYILATKOZAT-hoz csatolni.

Olyan család esetében, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át, azaz 2015-ben a 89.408,- Ft-ot, elegendő a szülő nyilatkozata.
A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosultság igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.
A gyermekek számában történt változást a tagintézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.
Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen iskolában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni még egy, a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatát, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a tagintézmény vezetője felé.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta utólag, a ténylegesen igénybe vett étkezések alapján kiállított számla ellenében kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetési módról a NYILATKOZAT-on kell a szülőnek döntenie.
Átutalásos fizetési mód választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), a bankszámla számát (a befizetések beazonosításának megkönnyítésére), valamint a postázási nevet és címet. A számlát minden esetben postai úton küldi az Intézményszolgálat.
Készpénzes befizetés választása esetén az óvodában előre meghirdetett étkezési térítési díj befizetési napokon lehet befizetni a díjakat. A térítési díj befizetéséről a befizető a minden esetben a befizetés helyszínén, a befizetés időpontjában számlát kap.

Bízom abban, hogy ez a tájékoztató segítette Önöket a választható támogatási formák megismerésében.

Ferenczné Teleky Éva
   intézményvezető
 Szolnok, 2015.09.01.