A Szolnok Városi Óvodák a gyermekek felvételével kapcsolatos kérdéseket az alábbi módon szabályozza:  

Felvétel

 • Az óvodai nevelés szakasza 3 éves korban kezdődik el, és addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év első napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda vezetője és a védőnő azzal egyetért. (2015. szeptember 1-től hatályos)
 • Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos.
 • A gyermekeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva a szülő számára a szabad óvodaválasztást. A felvételi döntésnél kiemelt szempont az esélyegyenlőség biztosítása és a szegregáció elkerülése.
 • Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 • A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.

 

A fenntartó által meghirdetett felvételi eljárás rendje:

Az óvodai felvétel évente egyszer, a fenntartó által kijelölt időpontban történik.

 • Jelentkezés a szülő által választott tagintézményben a jelentkezési lap benyújtásával realizálódik.
 • A jelentkezési lapon prioritási sorrendben három intézmény megjelölése kötelező.
 • A szülő a jelentkezési lapot az első helyen megjelölt óvodában adja le,
 • A felvétel elbírálásához óvodai felvételi bizottságot szervezünk.

Tagjai: igazgató, tanügyigazgatási igazgatóhelyettes, tagintézmény vezetők.

 • A felvételi döntést a Szolnok Városi Óvodák vezető igazgatója hozza meg, tájékoztatva a szülői szervezet választmányát.
 • A döntésről írásban a Szolnok Városi Óvodák (felvételi határozat) értesíti a szülőt.
 • A fellebbezési lehetőséget (időpont, benyújtás helye) a fenntartó a felvétel rendjében közzé tette, az alapján a szülő élhet jogorvoslati kérelemmel.
 • A gyermek beiratkozását követően kerül sor az első, nevelési évet megelőző szülői értekezletre (06.25-ig), amely keretében az óvoda és a család az együttműködést megalapozó formákra vonatkozó kölcsönös elvárásaikat egyeztetik a sikeres óvodakezdés érdekében. A felkínált és az óvodapedagógusok által megszervezésre kerülő együttműködési formákat az intézmény Pedagógiai Programja rögzíti. A tagintézmények kötelesek azokat a szülő számára biztosítani.
 • A gyermekek csoportba való beosztásáról, a csoportok szervezéséről a tagintézmény vezető a szülők és az óvodapedagógusok véleményének megkérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - döntési javaslatot készít, amelyet a tanügyigazgatási igazgatóhelyettessel egyeztet.
   

 

Év közbeni felvétel rendje:

 • Év közbeni felvétel esetén a szülő a Szolnok Városi Óvodák központjában adja be a jelentkezési igényét.
 • A felvételről a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében, illetve a elsősorban a lakókörzeti elhelyezés alapján döntünk.
 • A felvételről a tagintézmény vezetővel egyeztetve a területért felelős igazgatóhelyettes dönt, kivétel az SNI-s státusszal rendelkező gyermek, akinek a felvételéről az igazgatóhelyettes egyeztet a Fejlődés- és viselkedés harmonizáló szakcsoport vezetőjével.
 • A felvétel eredményéről a Szolnok Városi Óvodák írásban értesíti az óvodát és a szülőt (megküldi a felvételi határozatot).
 • Az év közbeni gyermekfelvételnél a szabad férőhelyek figyelembevételével a gyermek csoportba való beosztásáról a tanügyigazgatási igazgatóhelyettes dönt.

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

 • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 • a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 • az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

 

 

Jelentkezési lap a 2017-2018-as nevelési évre:

Jelentkezési lap a 2018-2019-es nevelési évre: