Csicsergő

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000, Szolnok Wágner G.u.1/a

Telefon: +36/20/323-7474

E-mail: csicsergo@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény vezető: Czinegéné Végh Gabriella

Telefon: +36203520036

Fogadóórája: minden szerdán 16 – 17 – óráig (előzetes egyeztetés alapján)

Tagintézmény vezető távollétében helyettes neve: Gyapjas Tiborné

Gyermekvédelmi megbízott: Szánthó Julianna

Fogadóórája: minden kedden 16 -17 – óráig (előzetes egyeztetés alapján)

Szülői Szervezet elnőke: Batári Tímea

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA
Óvodánk a város zöld övezetében, a Tallinn városrészben található, rendkívül kedvező környezeti adottságokkal az egészséges életmód kialakításának, megerősítésének feltételeivel. Az óvoda 1975-ben épült, világos jól felszerelt csoportszobákkal. Az épület, udvar és a tárgyi eszközök fejlesztését pályázatok és támogatók útján valósítjuk meg.
Hatalmas udvarunkon gyermekbarát játékeszközök, domb, csoportkertek, Kresz – pálya található, mely kiválóan alkalmas a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére.  Az óvoda közelében lévő erdős, mezős területek és a Zagyva folyó közelsége pedig a környezetmegismerő, természetvédő tevékenységének fejlesztésére jó lehetőség.
Jelenleg az óvodában 3 csoport működik. Törekszünk a homogén csoportok kialakítására. A 4. csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki. Az óvodában található „só-terápiás kuckónk” a légzőszervi megbetegedések hatékony preventív lehetősége. Logopédiai fejlesztő szobánk alkalmas az egyéni fejlesztések megvalósítására.
Az óvodai férőhely: 75 fő
Óvodai csoportok:
Süni csoport
Katica csoport
Maci csoport
Kompetenciánk
Nevelőtestületünk: Óvodánkban 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 dajka néni, 1 konyhás és egy udvaros bácsi dolgozik. Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek. Közülük 3 fő szakvizsgával rendelkezik:
1 fő tanügyigazgatási szakértő
1 fő közoktatás vezető
1 fő minőségmenedzsment szakvizsga,
·         1 fő környezeti nevelő szakvizsga
1 fő tanítói diploma
Dolgozóink folyamatosan önképzésen, továbbképzéseken vesznek részt.
Küldetésnyilatkozatunk
 Olyan óvodai nevelést biztosítunk:
·         mely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt, ahol jól érzik magukat és elégedettek a gyermekek, a szülők, és a nevelésben résztvevő alkalmazottak,
·          ahol a gyermekek alkotó részesei az óvoda mindennapi életének,
·         ahol érvényesülnek a gyermeki és a szülői jogok,
·          ahol érték az egészség, a helyes viselkedés, a természeti és társadalmi környezet és a másság elfogadása, tolerancia,
·         ahol a gyermekek képessé válnak az önkifejezésre és befogadásra,
·          ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni, a belső értékstabilitás megtartásával.
PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK
Alapelveink
ProgramunkNagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 1997-ben megjelent munkája alapján készült, melyet adaptáltunk és később a helyi sajátosságainknak, igényeinknek megfelelően átdolgoztunk. 2008-tól a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja mellett Tagintézményi Programrésszé szűkült és amiben 2017. szeptemberétől 1- től a környezeti nevelés tevékenységi terület kiemelt szerepet kapott.
„Csicsergő” Tagintézményi Pedagógiai Programrészünk két alappillére az érzelmi nevelés és a tevékeny óvodai élet megteremtése. Az érzelmeknek rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk az óvodás gyermekek életében. Az életkori sajátosságokban tükröződő érzelmi vezéreltséget szeretetteljes pedagógiával kívánjuk befolyásolni. A tevékeny óvodai élet pedig, biztosítja a gyermekek számára a kreativitást, kapcsolatot a környezettel, természettel, hagyományokkal, művészettel, humorral. A gyermekek szükségleteit figyelembe vesszük, képességeit fejlesztjük. Tetteinkkel jelezni kívánjuk: „Tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.
Céljaink
Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabbrendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a természet között. A társas kapcsolatokban az Adleri „bátorító pedagógia” elveit követjük. A mindennapokba beépítjük a néphagyomány ápolást, népszokásokat, melyek keretet adnak a gyermeki tevékenységhez.
Gyermekképünk
 Olyan gyermekek nevelése, akik szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt, szabad légkörben a művészetek élményeivel gazdagodva töltik óvodás éveiket. Tiszteletben tartjuk az emberi személyiséget, amely mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások révén fejlődjenek. A családi és az óvodai környezet együttesen segítik a gyermekek életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet kialakítására, amely a személyiség szabad kibontakoztatását szolgálja. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő. Magas színvonalon szeretetteljes neveléssel, a meglévő hátrányok csökkentésével, előítélet mentes nevelést szolgáljuk.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Előnyös különbözőségünk

Óvodánk 2016 -ban és 2019-ben elnyerte a „Zöld óvoda” címet. 

„Zöldike” – műhelyt szervezünk minden évben az érdeklődő gyermekek számára, illetve minden csoportba megszerveződik gazdagító foglalkozás a környezeti nevelőnkkel.

Innovációnk

A 2016/2017-es nevelési évben innováció keretében tagintézményi pedagógiai programrészünk átdolgozása zajlott. 2017 szeptemberétől új programunkban a néphagyományápolás mellett a környezeti nevelés még hangsúlyosabban jelenik meg. A gyermeki tevékenységeket erre építjük.

Előtérbe helyezzük a helyi természeti és épített értékek megismerését, védelmét és megőrzését, a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

A helyi óvodai nevelési célok, feladatok megfogalmazásában a természet-, és környezetvédelmi feladatok kiemelt fontosságot kapnak a helyi adottságok figyelembe vételével. (pl. Jeles Zöld Napok köré épülő projektek, az udvarunk adta környezeti neveléshez kapcsolódó lehetőségek kihasználása, növény-és állatvilág megismerése, védelme, madárvédelem, a múlt iránti tisztelet ápolása régi hagyományok, mesterségek beemelése). Nevelőmunkánkban kiemelt helyet kap a játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi tapasztaltatás, vizsgálódás, kísérlet, a felfedeztetés, az élménypedagógia, a projektpedagógia alkalmazása, a kooperatív tanulás. Jól működő, kiemelkedő kommunikációs kapcsolat folyik az óvoda és partnerei között a környezeti nevelés hatékony megvalósítása érdekekében. (nemzeti parkok, természetvédelemmel foglalkozó szervezetek, múzeumok, civil szakemberek) A gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása megvalósul a szülők bevonásával, közös programokban. (kirándulások, terepi foglalkozások évszakonként, élőhelyek bemutatása, védett növényekkel, állatokkal való ismerkedés, gyűjtőakciók) A környezettudatos magatartás átszövi az óvoda mindennapjait, tudatosan törekedve az óvoda mindennapi tevékenységében is megjelenjen a környezettudatos szemléletformálás. (Komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, természetes anyagokkal való ismerkedés, udvari játék során hangsúlyosan megjelenő természetes anyagokkal való játék, tapasztalatszerzés, ismerkedés néprajzi vonatkozású tárgyakkal, játékokkal, eszközökkel. Kialakítottuk a madárbarát, lepkebarát, rovarbarát kertet, fűszer-és gyógynövénynövény-ágyást, amit folyamatosan gondozunk.  Az udvari játék során bővíteni szeretnénk a terepi tapasztalási lehetőségek körét. Környezeti neveléshez kapcsolódó 2 mesterprogramunkkal az udvaron kerül kialakításra a „Mini Tanösvény” és a „Zöld Birodalom” – nyitott szemmel és szívvel! Zöld barangolásra, környezettudatosságra épülő programmal.

Csoportszobáinkban kiemelt szerepe van a környezeti nevelés megvalósításában a természetsaroknak, ahol a helyi sajátosságainknak megfelelően állandó és alkalmi megfigyelések biztosítottak. A gyermekek rendszeresen, folyamatosan növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el.

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink:

  • Közös játszóházakat szervezünk: Szüret, Advent, Húsvét
  • a Jeles Zöld Napokhoz kapcsolódó programjaink megrendezésre kerülnek csoport és óvodai szinten
  • Ballagás
  • Csicsergő Gyermeknap