Tájékoztató az óvodai gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

Tájékoztató az óvodai gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról

a 2021/2022. nevelési évben

A gyermekétkeztetésben igénybe vehető normatív kedvezményeket és a kapcsolódó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.

A gyermekétkeztetésben való részvétel

A gyermekétkeztetésben való részvételt a gyermek szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti írásban az erre a célra rendszeresített „NYILATKOZAT (étkezés igénybevételéhez)” megnevezésű nyomtatványon. A NYILATKOZAT-on meg kell adni a gyermek azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint azt, hogy mely étkezéseket kívánja a gyermek igénybe venni. Főszabály szerint az óvodai gyermekétkeztetés egész napos ellátást, azaz déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést jelent. Ugyanakkor lehetőség van csak ebéd, vagy csak ebéd és egy kisétkezés kérésére.  A nyomtatványt tollal kitöltve, a szülő/törvényes képviselő által eredetiben aláírva a tagóvoda vezetőjének (elérhetőség honlapon feltüntetve) kell eljuttatni. Nevelési év közben történő igénylés esetén a nyilatkozat leadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő gyermek számára.

Amennyiben a nevelési év közben bármely, a nyilatkozaton szereplő adat változik (pl. a gyermek másik óvodába kerül, lemondják az étkezést, változik az igényelt étkezések köre, stb.), azt a szülő/törvényes képviselő írásban köteles jelezni. Az erről szóló levelet szintén az érintett tagóvoda vezetője számára kell eljuttatni, megjelölve benne a gyermek azonosításra alkalmas adatait, a változást, az arra vonatkozó adatokat, és azt, hogy mely naptól történik a változás. Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk, leghamarabb a lemondás tagóvoda-vezetőhöz történő eljuttatását követő nevelési naptól tudjuk a gyermeket a gyermekétkeztetésből kiírni. A kilépés ténye nem érinti azt, hogy a kilépést megelőzően igénybevett szolgáltatással kapcsolatosan még elszámolásnak van helye.

Amennyiben a gyermek betegség vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában megadott elérhetőségek valamelyikén később bizonyítható módon írásban, email-ben, sms-ben, stb. bejelenteni a honlapon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést. Az adott napon a fenti elérhetőségeken 15:00-ig jelzett lemondásokat már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére a térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 15:00 után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

Térítési díjak megállapítása

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat köteles fizetni. Az egyes étkezések térítési díjának napi összegét Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg.

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani az alábbiak szerint:

100%-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,

 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, vagy
 • nevelésbe vették.

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A kedvezményre való jogosultságot a gyermekétkeztetés igénylésekor a „NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” megnevezésű nyomtatványon kell igényelni az alábbiak szerint:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése, melyen jelölni kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdőnapját, melyet az érvényes határozat tartalmaz. A jogosultság a kezdőnaptól számított egy évig áll fenn, ezt követően – amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt újra megállapították a gyermek számára – új nyilatkozatot kell kitölteni.
 • tartós betegség vagy fogyatékosság esetén a nyilatkozat mellé kérjük csatolni a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát,

ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolást,

illetve fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése, melyhez kérjük csatolni a kitöltött adatlapot a gyermekek számáról.

A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:

 • a tizennyolc éven aluli,
 • a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos

gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

 • olyan család esetében, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át, azaz 2021. február 1-től a 144.717,- Ft-ot,  elegendő a szülő nyilatkozata.
 • nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását.

A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának csökkenése esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.

Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a tagóvoda vezetője felé.

Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen óvodában azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás.

A térítési díjról kiállított számla

Havonta utólag, a ténylegesen igénybe vett étkezésekről számla készül. A környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva, a 2021/2022. tanévtől lehetőséget biztosítunk arra, hogy átutalás vagy csoportos beszedési megbízás fizetési mód esetén a térítési díjakról kiállított számlát elektronikusan e-mailben kérjék. Amennyiben az e-mailes postázást választják, a számla kiállítását követően haladéktalanul megküldjük azt az Ön által megadott e-mailcímre. A számlát ebben az esetben papír alapon nem küldjük meg. A számlát kinyomtatni nem szükséges, azt elektronikusan kell megőrizni. Amennyiben az elektronikus számla lehetőségével nem él, a számlát papír alapon, postai úton juttatjuk el az Ön által megadott postázási címre. A számla továbbításának választott módját a NYILATKOZAT-on kérjük megadni.

Postai csekkes fizetési mód választása esetén a számlát a csekkel együtt postai úton juttatjuk el Önnek a megadott postázási címre.

A térítési díj megfizetése

A térítési díjat havonta utólag, a ténylegesen igénybe vett étkezések alapján kiállított számla ellenében kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. A fizetés történhet postai csekken, átutalással vagy csoportos beszedési megbízással. A fizetési módról a NYILATKOZAT-on kell a szülőnek döntenie.

Postai csekk választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), valamint a postázáshoz szükséges adatokat (név, levelezési cím). A térítési díjról szóló számlát minden hónapban postai úton juttatjuk el Önnek.

Átutalásos fizetési mód választása esetén a NYILATKOZAT-on kérjük a számlázási név és cím megadását (ez fog szerepelni a számlán), a bankszámla számát (a befizetések beazonosításának megkönnyítésére), valamint a postázáshoz szükséges adatokat (név, levelezési cím/e-mail cím). A térítési díjról szóló számlát minden hónapban az Ön választása szerint postai vagy elektronikus úton juttatjuk el Önnek.

Csoportos beszedési megbízás választása esetén kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

 • Szolnok Városi Óvodák esetében az étkezési térítési díjak csoportos beszedési megbízással történő fizetésére Szolnok Városi Óvodákkal kell megállapodást kötni.
 • amennyiben korábban már kötött megállapodást Szolnok Városi Óvodákkal  az érintett gyermek étkezési térítési díjának csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a NYILATKOZAT-on elegendő megadnia a gyermek ügyfél azonosítóját, melyet a megállapodás mellékletében talál meg. 
 • amennyiben az érintett gyermek vonatkozásában korábban nem kötött megállapodást Szolnok Városi Óvodákkal csoportos beszedési megbízásra, de 2021/2022. tanévben az érintett gyermek étkezési térítési díját csoportos beszedési megbízással kívánja fizetni, akkor kérem, hogy keresse az étkezéssel foglalkozó ügyintézőt, és igényelje tőle a szükséges nyomtatványokat. A megállapodás nyomtatványt 2 példányban kitöltve, aláírva, postai úton, vagy az étkezési ügyintéző munkatárson keresztül kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.) számára. A Szolnok Városi Óvodák által aláírt megállapodás egy példányát postai úton fogja megkapni. Ezt követően Önnek meg kell hatalmaznia a bankját, hogy a Szolnok Városi Óvodák részéről érkező követeléseket teljesítse. Ezt személyesen intézheti a bankjánál, vagy banktól függően elektronikusan a bank internetes felületén (netbank) keresztül. Az ügyintézéshez szüksége lesz a Megállapodásban feltüntetett ügyfélazonosítóra. Mindaddig, amíg a Megállapodást aláírva nem kapta vissza, a banki ügyintézést nem tudja lebonyolítani. A térítési díjról szóló számlát minden hónapban az Ön választása szerint postai vagy elektronikus úton juttatjuk el Önnek.

Kérjük, hogy amennyiben korábban a gyermek vonatkozásában már kötött megállapodást Szolnok Városi Óvodákkal csoportos beszedési megbízással történő fizetésre, a gyermek ügyfélazonosítóját abban az esetben is adja meg a NYILATKOZAT-on, ha másik fizetési módra kíván áttérni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2021/2022. nevelési évtől készpénzes befizetés választására nincs lehetőség. 2021. szeptemberétől készpénzben kizárólag a korábban keletkezett hátralékok megfizetésére van lehetőség Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának székhelyén (5000 Szolnok, Kossuth tér 1. I. emelet). Pénztári órák: hétfőtől – csütörtökig 8.00 – 15.00. A térítési díj hátralék befizetéséről a befizető a befizetés időpontjában számlát kap.

Ferenczné Teleky Éva

          igazgató

                                               Szolnok Városi Óvodák