Szivárvány

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: Szolnok, Aranyi Sándor u. 1/b.

Telefonszám: +36 20/524-5226

E-mail cím: szivarvany@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Bujákiné Csák Erika

Elérhetősége: +36 20/351-0906

Fogadóórája: minden hónap első keddje: 16.00 – 17.00

A tagintézmény igazgató helyettes: Mádi Edit

Gyermekvédelmi megbízott: Csörögi Brigitta

Elérhetősége: +36 20/524-5226

Fogadóórája: igény szerint

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk Szolnokon, egy különálló városrészben, a Széchenyi lakótelepen helyezkedik el, Szolnok Városi Óvodák tagóvodájaként.

Óvodánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben épült.

A lakótelep építészetileg sablonos, tíz és négyemeletes betonházak és vonzáskörzetében családiházak összessége, ahol kb. a város egynegyede él. A lakótelep ridegségét ellensúlyozza a gyermekek számára könnyen elérhető, szép természeti környezet, Zagyva folyó a gátoldallal, egy hatalmas rét, NEFAG-kiserdő, Bagolyvár -Vadaspark.

Óvodánk jelenleg 5 csoporttal működik, 123 gyermek befogadására alkalmas. Esztétikus, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó, jól felszerelt csoportszobáink 25 gyermek befogadására alkalmasak.

A gyermekek számára a szabad mozgás lehetőségét változatos mozgásfejlesztő eszközökkel biztosítjuk.

Bízunk benne, hogy a hatodik csoportunkat is megnyithatjuk az ide jelentkező gyerekek előtt.

Óvodánkban 1 fejlesztő szoba ad helyet a fejlesztőpedagógus és a logopédus számára.

A jól felszerelt „Ugri-bugri” tehetségműhelyben a tehetséggondozás keretében tevékenykednek a kiemelten tehetséges gyermekek.

A tornateremben nagy örömmel mozognak a gyerekek a testnevelés foglalkozásokon. A speciális mozgásfejlesztő eszközök segítségével a mozgáskoordinációban lemaradt gyermekek felzárkóztatására, illetve a Mozgáskotta eszközrendszerének és módszerének alkalmazásával komplex személyiségfejlesztésre is lehetőség nyílik.

Hatalmas udvar veszi körül az épületet, minden csoport saját játszó területet vehet birtokba mindennap. Óvodánk udvara az egészséges életmódra nevelés fontos helyszíne, amely a gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését segíti. Mozgásfejlesztésre szolgáló, különböző méretű fajátékokkal, mobil eszközökkel, homokozókkal és a nagymozgáshoz füves területekkel tesszük alkalmassá gyermekeinknek a játszórészt.

Nyáron a sok fa lombkoronája alatt játszhatunk és hűsölhetünk a nagy melegben.

Törekszünk arra, hogy megőrizzük óvodánkban a füves területet és sok-sok virággal tegyük hangulatosabbá az udvarunkat.

Ha belépünk az épületbe, az óvodánk arculatát tükrözi az aulában lévő dekoráció. A folyosókat a projekt témához, ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó, gyermek munkák, dekorációk teszik hangulatossá.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Szolnok Városi Önkormányzatának nyertes energetikai pályázata keretében óvodánk nemsokára megszépül.  Nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, az épület külső szigetelése és napelem felszerelése valósul meg.

Tavasszal a szülők segítségével az óvodát körülvevő kerítés festésére is sor kerül.

Az óvodában dolgozó minden felnőtt szívügye, hogy az idejáró gyermekeket hangulatos, esztétikus, gyermekbarát környezetben fogadhassuk.

Küldetésnyilatkozatunk

„A GYERMEKEINK SZÁMÁRA A JÁTÉK, A MOZGÁS MAGA AZ ÉLET!”

Mi, akik a Szivárvány Óvodában dolgozunk, sokszínű, tapasztalatokban gazdag mindennapokkal várjuk óvodásainkat. Szeretetteljes légkörben, érzelmi támaszt nyújtva, emberi méltóságukat tiszteletben tartva neveljük a ránk bízott gyermekeket. Valljuk, hogy mindezt csak a családdal együttműködve, őszinte partneri kapcsolatban valósíthatjuk meg.

A „Mi” óvodásaink – gyermekkép

A mi óvodásaink játékos, egészséges, fejlett Én-tudattal rendelkező gyermekek. Pozitív emberi kapcsolatokat építenek; önmagukat, másokat képesek elfogadni, mindenféle előítélet nélkül. Óvodásaink környezetükben jól eligazodnak, természetet tisztelő, szerető gyermekek.

A „Mi” óvodánk – óvodakép

A mi óvodánkban békés, nyitott tevékeny gyermekközösségben játszhatnak, mozoghatnak a gyermekek. A családi nevelést kiegészítve derűs, szeretetteljes játékos óvodai légkörben a képességek differenciált fejlesztése történik. Nagy figyelmet fordítunk az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és a tárgyi környezet biztosításával a gyermeki személyiség kibontakoztatására és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására. Óvodai nevelésünkben tiszteletben tartjuk a nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosságát, és segítjük társadalmi integrálását. Nálunk minden gyermek megtalálhatja azt a játékformát, ami fiús-lányos identitásának legmegfelelőbb. A gyermek egészséges fejlődését a mozgásos játékokkal és a heti 1 alkalommal történő mozgásos délelőtt megtartásával biztosítjuk.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelvek

 • A 3-7 (8) éves korú gyermek emberi jogainak, méltóságának tiszteletben tartását az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével biztosítjuk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas óvodai nevelésben.
 • A gyermek igényeit figyelembe vevő óvónői attitűddel a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelést igénylő, és a tehetséges gyermekek nevelését segítjük.
 • Az élményforrások nagyobb részét tudatosan tervezzük a szocializációs tervben és a projekt tervben az elemi ismeretek éves elosztásánál az élmény, mint meghatározó elem koordinálja azokat.
 • Építünk a gyermekek nyitottságára, hozzásegítjük, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás a keresztény kulturális értéket hordozzák, annak megbecsülésére nevelve.
 • Az óvónő azonosulási minta, aki úgy közvetíti kultúránkat, hogy ez által az óvodás gyermek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodik. Úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy új feladatokra felkészült, alkalmas legyen. Eközben boldog gyermekkorát természetes módon megőrizhesse.
 • Segítjük a gyermekeket a szociális érzékenységének fejlődésében én tudatának alakulásában teret engedve én érvényesítési törekvésének a jó közérzetet biztosító együttélés szabályainak keretei között.
 • Óvodánkban a játékos tevékenységek a gyermek aktív közreműködésével színes és gazdag tevékenységrendszerben valósulnak meg.
 • Valamennyi gyermek számára biztosított a mindennapi mozgás lehetősége szervezett vagy szabad formában egyéni szükségleteiket figyelembe véve.

Nevelésünk célja

Családi nevelésre alapozó, szeretetteljes, élményre épülő, tevékeny óvodai légkörben, a gyermek adott fejlettségéből kiindulva, a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, a játék középpontba helyezésével. Olyan gyermek nevelése, aki szeret mozogni, fejlett testi képességekkel, fizikai erőnléttel rendelkezik. A mozgás által fegyelmezetté, kitartóvá edzetté válik.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK, INNOVÁCIÓINK

Szakmai innovációnk első „mérföldköve” a projekt pedagógiai módszer elsajátítása és alkalmazása a tanulásszervezés területén, melyet a minden napi óvodai életben ötvöztünk a mozgással és a Mozgáskotta módszerrel.

Kiemelt szerepet kap a mozgás, melynek nagy jelentőséget tulajdonítunk mind a prevenció, mind a felzárkóztatás, mind pedig a tehetséggondozás szempontjából.

Óvodánkban heti egy alkalommal szervezett mozgásfejlesztés a Mozgáskotta módszerével és eszközrendszerével valósul meg, a játék, az atlétika, a labdajátékok, torna jellegű, illetve láb-, és tartásjavító gyakorlatokkal kiegészülve.

A Mozgáskotta módszer egy olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusnak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejleszti a gyermekek testi- kognitív képességeit, fejlesztő hatása az egész személyiségre irányul. A módszer gyakorlatában a fizikai fejlesztés mellett az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a gondolkodás dominál.

Szoros kapcsolatot ápolunk a városrész sport tagozatos általános iskolájával (Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) és a Szolnoki Sportcentrummal. Mind a két intézmény lehetőséget biztosít számunkra, hogy a nagycsoportosaink az iskola által szervezett sportversenyeken részt vegyenek.

Már több éve óvodánk részt vesz a „Bozsik program” megvalósításában. A nagycsoportos gyerekek a Zöld Ház tornatermében heti egy alakalommal, szakképzett edző irányításával mozoghatnak, játékos ügyességi és labdajátékokat játszhatnak. 2021 szeptemberétől heti rendszerességgel a gyermekek a kosárlabda játékkal is megismerkedhetnek.

A nevelőtestület rövid, illetve középtávú terveiben megfogalmazódott, hogy a Mozgáskotta módszerhez a Montessori pedagógia és a Mese, mint előnyös különbözőségünk csatlakozzon, így lesz az óvodánk ismertető jegye a „három M” / M-M-M/.

Ezért a 2021-2022-es tanévben az első innovációs törekvésünk a Montessori pedagógiával, annak eszközrendszerével való megismerkedés, módszertani elmélyülés. Célunk, hogy két éven belül minden csoportban megtalálható legyen ez az eszközrendszer, a gyermekek fejlődését segítse, és amivel megvalósulhat a ”Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” elv.

Célul tűztük ki, hogy a mesélés jelen legyen a mindennapi életünkben, hiszen a mesék segítségével gyarapodik szókincsük, fejlődik kreativitásuk, könnyebben megtanulhatják érzelmeik kezelését és viselkedési mintákat kaphatnak egy-egy probléma megoldására.

Tehetséggondozás

Cél: Speciális mozgás képességekkel rendelkező gyermekek megsegítése és fejlesztése. Feladat:

 •  A fejlődés feltételeinek biztosítása;
 • Szükségletek kielégítése;
 • Tevékenységek biztosítása;
 • A kreativitást gátló tényezők kiküszöbölése;
 • A tehetség jeleit mutató gyermek másságának kezelése

„Örökmozgó” Tehetség decentrum „Ugri-bugri” tehetségműhelyében

Helyzetkép: Tagóvodai innováció: Komplex személyiségfejlesztést biztosító játékos mozgásfejlesztés speciális metodikával és eszközrendszerrel 2007/2008 nevelési évtől.

A gyakorlati alkalmazás során szembetűnő:

–           A gyermekek mozgáskoordinációjának, pszichofiziológiai képességeinek fejlődése;

–           A mozgás kompetenciákra és az ezekhez kapcsolódó képességekre, készségekre gyakorolt fejlesztő hatása. A fejlesztési feladatok szerint összeállított különböző nehézségű mozgásprogramok a szabályozó rendszerek, és a mozgató szervrendszer együttes fejlesztése valósul meg.

Tárgyi és személyi feltételek: Óvodánk gazdag, változatos mozgásos eszközkészlettel rendelkezik.

Jövőképünk:

Tehetséggondozó programunk által harmonikus, kiegyensúlyozott sikerorientált személyiség formálása.

A CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományok, ünnepeink

Fontos feladatunk a hagyományok ápolása, a szülőföld, a hazai táj, értékeink megőrzése, továbbadása. Figyelünk arra, hogy az ünnepek kiemelkedjenek az óvodai élet mindennapjaiból – külsőségekben és belső tartalmukban egyaránt. A gyermek az ünnep előkészületeiben tevékenyen részt vesz. Az érzelmi ráhangolásában, hangulatának átélésében, a csoportban dolgozó felnőttek biztosítják az ünnephez igazodó légkört (öltözet, mintaadó magatartás).

Óvodánk ünnepei, rendezvényei

 • Őszköszöntő: Közös mulatság, játszóház a szülőkkel együtt.
 • Nyílt napok:Szülők részére betekintés óvodánk életébe nyílt napok keretében.

Bölcsődés gyermekek szüleinek meghívása.

 • Adventi előkészületek Ünnepi készülődés: Adventi naptár, koszorú készítése, Adventi játszóház a szülőkkel. Mikulás várás Mikulás ház felállítása, kívánságok lerajzolása, beírása a „Mikuláskönyv”-be, meglepetések, bölcsődések, leendő óvodások meghívása.
 • Karácsonyi ráhangolódás: Szülők meghívása, közös éneklés, verselés, közös ünnepvárás,
 • Farsang: Farsangi játékok, népszokások, barkácsolások, farsangi jelmezbál, tréfás versek, énekek, mondókák.
 • Ovimondóka: Játékos mese- és versmondó verseny az Ovidobogóhoz kapcsolódóan
 • Húsvét: Tojásdíszítés, ajándékkészítés, locsolóversek, mondókák, süteménykészítés, locsolkodás, játszóház a szülőkkel együtt.
 • Anyák napja: A gyermekek maguk által készített ajándékkal köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat.
 • Gyermekhét: Naponkénti változatos programok a szülők bevonásával. Gyermeknappal zárul, ahol az egész óvodát megmozgató vidám, játékos tevékenységeket, programokat kínálunk a gyerekeknek.
 • Évbúcsúztató: A tanév lezárása és az iskolába menő gyermekek búcsúztatása. Közös évbúcsúztató szervezése a családokkal minden csoportban.
 • Születésnap: Az ünnepelt gyermek felköszöntése, megajándékozása csoport szinten.
 • Zenés mulatság szülőknek: Vacsora, zene, tánc – közös mulatság a szülőkkel.
 • Mocorgó:Zenés, mozgásos sportdélután.
 • 5próba:Versenyjátékok a nagycsoportosoknak.

ALAPÍTVÁNYUNK

Óvodánk alapítványának neve: Szemünk Fénye Alapítvány

Adószáma:18830431-1-16

Alapítványunkat 1998-ban hozta létre az óvoda nevelőtestülete.

Célja: A gyermekek testi, lelki egészségének, edzettségének fejlesztése, a gyermeki játék leghatékonyabb eszközével.

Az alapítványunk működését biztosítja az évente megrendezésre kerülő Szülői Bál, a Mocorgó bevétele és a szülők adójának 1%-nak felajánlása.

Az alapítvány támogatásával sikerült két csoportszoba járófelületének cseréje, mosdó felújítása, udvari játékok és mozgásos sporteszközök, homokozó játékok vásárlása.

Az alapítvány hozzájárult a csoportok játékeszközeinek bővítéséhez.

Célunk, hogy az alapítvány továbbra is támogassa a gyermekek mozgásfejlődését eszközök vásárlásával.

Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat!

Szivárvány Óvoda Nevelőtestülete