Munkácsy

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5008 Szolnok, Munkácsy út 17.

Telefon: +36 20/278-0008

E-mail: munkacsy@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Nagyné Somogyi Katalin

Fogadó órája: minden hónap első, páros hét hétfő 16:00 – 17:00, illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján

Gyermekvédelmi megbízott: Dobó Katalin

Fogadó órája: minden hónap első hétfőjén 9:00 – 10:00, illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik.

De mi tudjuk, mire megy ki a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, elven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”

Varga Domonkos

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Szolnok Városi Óvodák Munkácsy úti Tagintézménye Szandaszőlős városrész központjában található.

A kellemes, a nagy forgalomtól távol eső egészséges környezet, a tudatosan összeválogatott tárgyi eszközök, 150 férőhelyes óvodánk 6 csoport-, 1 torna-, 1 fejlesztő szobája, 1 inhalációs helyisége,környezetbarát játszóudvara ideális lehetőséget és teret nyújt gyermekeink egészséges fejlődéséhez, differenciált fejlesztéséhez. A folyamatos tárgyi eszközbővítést, karbantartást óvodai igazgatóságunk, alapítványunk pénzügyi forrása és a szülők támogatása teszi lehetővé. A további fejlesztéshez minden pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelveink:

 • Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermekeket megbecsülés és feltétel nélküli szeretet övez, mindenek felett álló érdekei figyelembe vételével.
 • Az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul az esélyegyenlőség maximális figyelembe vételével.
 • Optimális környezeti feltételek megteremtésével és megszervezésével a korai fejlődés tudatos támogatása, prevenciója mozgáson, játékon keresztül.

Pedagógus kompetenciáink:

Ismerjük és értjük

 • a társadalmi változásokat, a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit.
 • Ismerjük az óvodás korú gyermek fejlődési sajátosságait.
 • a nevelés és a fejlesztés elméletét, az óvodás korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit,
 • a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési specifikumait,
 • a családokkal való együttnevelés lehetőségét.
 • az élményszerű óvodai élet szervezésének lehetőségeit.
 • az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
 • a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék és tevékenységben történő tanulásszervezés, a verselés-mesélés, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc, a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése területén.
 • az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elméleti és gyakorlati lehetőségeit.
 • Nevelőmunkánk dokumentációja naprakész és szakmaisággal megtöltött.

Pedagógiai programunk az „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

Pedagógiai értékeink:

 • Érzelmi nevelés, szocializáció.
 • Egészséges életmódra nevelés, mozgás.
 • Játék és tevékenységekben történő élményalapú tanulásszervezés.
 • Környezettudatos magatartásformálás.
 • Anyanyelvi nevelés.
 • Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése (SNI, BTMN, Tehetséggondozás).

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Pedagógiai innovációnk:

Mozgáskotta programunk a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermekek testi és értelmi képességeit változatos, esztétikus eszközök alkalmazásával.

Előnyös különbözőségeink:

Tagintézményünk előnyös különbözősége a környezeti nevelés. Ennek érdekében tudásátadással folyamatosan képezzük magunkat és beépítjük nevelőmunkánkba a tehetséggondozás területén.

A Sószoba adta lehetőségek biztosítása gyermekeink egészségének védelme érdekében. A „Boldog Óvoda” program keretében gyermekeink érzelmei kifejezésre kerülnek, ezáltal felfigyelnek az őket érő mindennapi jó dolgokra, azonosulnak a „hála” fogalmával.

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Óvodánk közösségi élete:

Óvodánkban hagyományaink ápolásával őrizzük meg értékeinket, a szűkebb és tágabb környezethez való érzelmi kötődésünket és alakítjuk a „MI EGYÜTT” érzését. A szokások, ünnepek biztos szigetként állnak hétköznapjaink sodrásában. Tartalmas közösségi életünk az ünnepekre való érzelmi ráhangolódást, az összetartozást, a „Mi óvodánk”, a „Mi csoportunk” érzésének kialakítását segítik. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat.

Szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében, módszertani ismereteinket megújítva igyekszünk partnereinkkel együttműködni

Kapcsolattartás:

 • család,
 • iskola,
 • bölcsőde,
 • Intézményszolgálat,
 • Gyermekjóléti Szolgálat,
 • POK,
 • Védőnői Szolgálat,
 • Szülői Szervezet,
 • Bozsik, Szanda Foci Suli,
 • Verseghy Ferenc Könyvtár Szandaszőlősi Fiókkönyvtár,
 • Szandaszőlősi Művelődési Ház.

ALAPÍTVÁNYUNK

Alapítványunk a „MUNKÁCSY ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY”

A kuratórium elnöke: Kötelesné Szivel Vanda Zsanett

Adószám: 18835340-1-16

Alapítványunk működésének célja: Olyan tárgyi feltételek megteremtése az óvodai gyermekközösség részére, amelyek által játékuk tartalmasabbá és sokoldalúbbá válik. Legutóbbi bővítésünk: udvari játékok kihelyezése.

Köszönjük érdeklődését, várjuk nagy szeretettel bemutatkozási lehetőségeinken!