Manóvár

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: Szolnok, Bajtárs utca 8.

Telefon: 06 20/278-2180

E-mail: manovar@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Varróné Nagy Zsuzsanna

Elérhetősége: 06 20/359-1600

Fogadó órája: minden páratlan hét csütörtök 15.30-16.30-ig (előre egyeztetett időpontban)

Tagintézmény vezető távollétében helyettes neve: Somogyi Éva

Gyermekvédelmi megbízott neve: Csibrányné Baranyi Éva

Elérhetősége: 06 20/278-2180

Fogadó órája: minden páratlan hét csütörtök 16-17-ig (előre egyeztetett időpontban)

Szülői Szervezet elnöke: Gyuricza-Vincze Ildikó

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk nyugodt, csendes, utcai zajtól védett területen fekszik. A város minden pontja és a vasútállomás felől is jól megközelíthető. Óvodánk férőhelye 100 fő, amelyben, 4 csoportban foglalkozunk a gyermekekkel. Csoportszobáink gazdagon felszereltek, esztétikusak, tükrözik az óvoda helyi specialitását, a mozgást. Minden csoportszobához külön öltöző és mosdóhelyiség tartozik, ami zökkenőmentességet biztosít a gyermekek ellátásában. Só szobával rendelkezünk, a só szobában a gyerekek aktív időtöltés közben élvezhetik a só terápia pozitív hatásait. Óvodánkban a gyerekek minden héten részt vesznek só terápiás foglalkozáson.

Rendelkezünk fejlesztő és tornaszobával, sokféle, speciális tornaeszköz biztosítja az óvodai szervezett mozgásfejlesztést. Továbbá kihasználjuk a folyosót, az öltözőket, a csoportszobákat a mozgásigény kielégítésére, mozgásfejlesztő eszközök elhelyezésére. Az óvoda épülete jól felszerelt, esztétikusan kialakított külső, belső környezettel rendelkezik. Udvarunk parkos, az udvari mozgásfejlesztő eszközök széles kínálata biztosítja minden évszakban a hozzánk járó gyermekek szabadlevegőn való tartózkodását, edzését.

Intézményünk pedagógiai programja saját szakmai meggyőződésünk alapján a játékra és a mozgásra épül. A mozgásfejlesztést a Mozgáskotta módszer alkalmazása kiegészíti, mely egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő program. Kiemelt figyelmet fordítunk a vizuális területen tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére.

Küldetésnyilatkozat:

Mi a Manóvár óvoda nevelőtestülete, elfogadó, szeretetteljes, megerősítő légkört teremtünk a hozzánk járó gyermekek számára.

Valljuk, hogy a gyermek összes képessége mozgás útján rendkívül jól fejleszthető, ezért programunkat, a gyermek két legjellemzőbb tevékenységére, a játékra és mozgásra építettük. Óvodánk felvállalja, hogy a gyermekeket, az óvodában töltött évek alatt képességeinek maximumára juttatja el. Tevékenységeinket a mozgás öröme hatja át, biztosítjuk az óvodában járó gyermekek számára a felszabadult, örömteli mozgást, játékot.

udvar és sószoba fotó

Jövőkép

A mi óvodánk olyan óvodává szeretne válni, ahol a rendszeres mozgás kiemelt szerepet tölt be, a hozzánk járó gyermekek igényévé válik.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

(alapelvek, célok, kompetenciák)

Intézményünk pedagógiai programja saját szakmai meggyőződésünk alapján a játékra és a mozgásra épül. A mozgásfejlesztést a Mozgáskotta módszer alkalmazása kiegészíti, mely egy komplex mozgás és személyiségfejlesztő program. Kiemelt figyelmet fordítunk a vizuális területen tehetséget mutató gyermekek fejlesztésére.

Vonatkozó alapelvek:

 • A hozzánk járó gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretetteljes gondoskodás, különleges védelem, megbecsülés és bizalom övezi.
 • Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
 • Mozgásra és a játékra alapozva szervezzük a nevelési területeken végzendő feladatainkat.
 • Az egyéni differenciált fejlesztés biztosítása, a gyermek egyéni képességeihez igazodó megfelelő műveltségtartalmak közvetítése.
 • Megteremtjük annak lehetőségét, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
 • A gyermekek önmagukhoz való fejlesztése az elvünk a családi nevelés mellett.
 • Lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására (Manóműhely)

Nevelési cél:

 • Az óvodáskorú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak valamint eltérő fejlődési ütemének figyelembevételével, célunk, hogy minden gyermek egészséges, harmonikus személyiség legyen.
 • Rendelkezzen a megfelelő testi-szociális és értelmi képességekkel és érettséggel.
 • Minden gyermek képességeinek maximumát éri el a mozgásra – játékra alapozva

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Mozgáskotta:

A mozgáskotta módszert hatékony segítségnek tartjuk, mivel alkalmas a meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek kibontakoztatására, differenciált fejlesztésre. A mozgáskotta alapelvei jól tükrözik a feladat komplexitását, a szemléletváltás fontosságát, az alternatív innovatív módszeres eljárások alkalmazásának szükségszerűségét.

A mozgáskotta foglalkozásokat csoportbontásban szervezzük a délelőtt folyamán. A három életszakasznak nagyon eltérő a fejlődés menete, ezért tartjuk fontosnak és hatékonynak ezt a szervezési formát. A foglalkozásokat minden csoportban az óvodapedagógus tartja.

mozgáskotta fotó

Manóműhely

Intézményünkben a tehetséggondozó tevékenység az óvodai élet szerves része.

Fontosnak tartjuk, hogy minden képességeiben többletet mutató gyermek megkapja az érdeklődésének, képességeinek és személyiségének legmegfelelőbb gondozást.

Tehetséggondozó tevékenységünk a különböző gyermeki igényeknek megfelelő, komplex, kétirányú folyamat:

SAJÁT CSOPORTON BELÜL – a mindennapi játék és tanulási tevékenységekben nyújtunk gazdagító lehetőségeket, élményeket és tartalmakat.

 • Motiváló tárgyi környezetet, eszközöket biztosítunk a gyermekek által preferált területeken az elmélyült tevékenységhez.
 • Változatos óvodán belüli és kívüli programokat szervezünk az érdeklődési kör szélesítésére: táncház, népi játszóház, koncert, színház, kiállítás, múzeumlátogatás, erdei ovi, gyalogos és kerékpáros felfedező túrák, kirándulás, csoportok közötti sportverseny, játékos vetélkedők.

MANÓ MŰHELYBEN – beválogatás alapján 6-8 fős csoportban, sajátos eszközrendszerű környezetben végzünk tehetségfejlesztő tevékenységet.

Tehetségműhelyünk kiemelt működési területe: a téri-vizuális kultúra, képzőművészet

Gazdagító programunk:

 • A vizualitás iránt érzékeny gyermekek alkotói-befogadói képességeinek fejlesztését támogatja.
 • Változatos, kihívást jelentő, kalandos projekteket tartalmaz.
 • A felfedezésre váró izgalmas témák elmélyült és magasabb szintű tapasztalatszerzésre adnak lehetőséget, serkentik a kreativitást.
 • A projektek végén egyéni vagy közös produktumok létrehozása biztosít sikerélményt.
 • Eredményeinket nyílt foglalkozáson, kiállításon és rendezvényeken prezentáljuk.
 • A programot 30 órás időkeretben, komplex (gazdagító- fejlesztő- lazító típusú) foglalkozások során valósítjuk meg. A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, délutáni időpontban tartjuk.

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Együttműködésünk a folyamatos, egyenrangú és kölcsönös partneri viszonyon alapul.

Kapcsolattartási formái:

a) Óvodába való beilleszkedés segítése

– „Ovi kukucska” betekintést biztosítunk az óvoda életébe, részt vehetnek az egyes tevékenységekbe.

– Honlapunkon megismerhetik óvodánk arculatát, pedagógiai programját.

– Beiratkozás után általános tájékoztatást tartunk, első szülői értekezlet minden év június harmadik hetében.

– Családlátogatáson tájékozódunk a gyermek környezetéről, a családban elfoglalt helyéről, a család szokásrendszeréről, nevelési elveiről. A személyes kontaktus megteremtésével, apró ajándék átadásával erősítjük az érzelmi kapcsolatot.

– A szülővel előzetes egyeztetés alapján biztosítjuk a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő beszoktatást.

b) Folyamatos kapcsolattartás lehetőségei:

– Szülői értekezletet tartunk évente három alkalommal, amelynek témája kapcsolódik a nevelőtestület éves tervéhez.

– A hivatalos okiratok átadás, átvételéről folyamatábrát készítettünk. Minden hivatalos dokumentumot a csoportok átadás-átvétel füzetben rögzítik, aláírással hitelesítik.

– Tájékoztatjuk a szülőket az óvodai élet eseményeiről, aktualitásokról a faliújságon és igény szerint e-mailben.

– Szülői fórumot szervezünk a családi nevelést segítő témákban.

– Karácsonyi játszóház.

– Fogadó óra évente kétszer szabályozott formában történik, illetve szülői igény szerint közösen egyeztetett időpontban.

– Külön fogadó órája van az óvodavezetőnek, és a gyermekvédelmi megbízottnak.

– Nyílt nap: Nyitottak vagyunk a szülők felé oly módon, hogy az óvónővel előre egyeztetett időpontban, bármikor betekinthet a csoport életébe, de ettől függetlenül évente egy alkalommal nyitott délelőttöt szervezünk a csoportokban. Személyesen tájékozódhat gyermeke közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, egyéni teljesítményéről, a csoport életéről.

Mozgáskotta foglalkozásokat tartunk minden év április hónapban a szülők számára korcsoportra bontva.

Saját hagyományok, ünnepek

Hagyományok

 • Családi vetélkedő-sport délután
 • Egészséghét
 • Gyermeknapi kirándulás
 • Családi nap-gyermeknap
 • Születésnapok ünneplése

Ünnepek

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • „Hazám-hazám” programsorozat
 • Anyák napja
 • Évzáró

ALAPÍTVÁNYUNK

Alapítvány „Gyermekeké a jövő” alapítványunk több mint 15 éve működik, az alapítványhoz befolyt összegeket játékok vásárlására és eszközeink bővítésére fordítjuk. Nagyon köszönjük a szülők felajánlásait, és adójuk 1%-át, mellyel támogatják óvodánkat.

Adószámunk: 18828863-1-16.

A felajánlásokat pedig az OTP banknál vezetett, 11745004-20070294 számlaszámra tudjuk fogadni.

Link: www.manovarovoda.hu