Pöttyös

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok Rózsa utca 1/b.

Telefonszám: +36 20/324-8980

E-mail cím: pottyos@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Hollóné Rádóczi Hajnalka,

Telefonszám: +36 20/353-4357

Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján

Tagintézmény igazgató helyettes: Tóth-Bakó Dóra

Telefonszám: +36-30-20-324-8980

Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján

Szülői Szervezet elnöke: Petró-Filep Kitti

Gyermekvédelmi megbízott: Tóth-Bakó Dóra

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Környezetünk:

Óvodánk, a Szolnok Városi Óvodák PÖTTYÖS Tagintézménye (2015.06.30-ig: SZVÓ Rózsa úti Tagóvoda) fennállása óta törekszik arra, hogy az óvodáskor szép, örömteli élményekben gazdag legyen.  

Környezetünkre jellemző, hogy Szolnok város kiemelt természeti adottságaival rendelkezik. Az épület kertes házak között, a Tisza – Zagyva torkolathoz közel található. Óvodánk 73 férőhelyes, 3 csoportszobával, és egy fejlesztő teremmel rendelkezik. Udvarunk tágassága, gazdag növényvilága is biztosítja, hogy a friss levegő, az egészséges környezet értékként van jelen mindennapjainkban.

Küldetésnyilatkozatunk:

Mi, a Szolnok Városi Óvodák Pöttyös Tagintézményének dolgozói gyermekközpontú szemléletünkből eredően elfogadva neveljük gyermekeinket.

Olyan óvoda vagyunk, ahol:

 • a gyermeki személyiséget minden helyzetben szeretet és tisztelet övezi
 • megteremtjük a boldog, biztonságos, kiegyensúlyozott légkört
 • kialakítjuk az esztétikus, egészséges tárgyi környezetet
 • valljuk, hogy a játék a gyermek elsődleges tevékenysége
 • biztosítjuk a gyermek sokoldalú személyiségfejlesztését, az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi és értelmi nevelés területén belül

Jövőképünk:

Tagintézményünk minden dolgozója továbbra is szeretné megőrizni pedagógiai értékeit:

 • Művészeti élmények és értékek közvetítésével a lokálpatrióta szemlélet alakítása.
 • Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségtudatunkkal sokoldalúan segítjük a gyermekek érzelmi-testi-értelmi fejlődését.
 • A felnőttek tetteikkel sugározzák a gyermekek felé a következő mottót:

„Figyelek rád, fontos vagy nekem, segítek neked.”

A felnőttek-gyermekek kapcsolatában fontos számunkra a pozitív érzelmi töltés folyamatos fokozása. Az ADLERI-elvek tudatos alkalmazásával lehetőséget adunk az egyéniségek szabad kibontakoztatására, a szocializálódást segítő kapcsolatok magasabb szintre való fejlesztésére. Pedagógiai attitűdünkkel szeretnénk elérni, hogy a „Mi” óvodásaink tudjanak

Nevelőtestületünk:

Munkatársi közösségünk a szülőkel együtt mindent megtesz azért, hogy kellemes, barátságos, játékra ösztönző, tevékenységre hívogató, esztétikus környezetet teremtsen. Nevelőmunkánkban a gyermekközpontúság, gyermekszeretet az elsődleges. A pedagógusaink feladata a gyermekek fejlődésének, fejlesztésének biztosítása a családi értékrendet alapul véve, és a szülőkkel szorosan együttműködve.

Nevelési programunk:

Pedagógiai Programrészünket 1998-ban Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program adaptálásával írtuk meg. 2004-ben vettük át változtatás nélkül a szerző által írt módosításokat. 2023.09.01-től tagintézményünk a Pöttyös Tagintézmény saját pedagógiai programja szerint működik.

Nevelésünkben építünk a személyes példaadásra, a mintakövetéses tanulásra. Hisszük, hogy a másság elfogadásában, toleranciában mintát ad az óvoda felnőtt közössége a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Fontos számunkra hogy minden gyermek egyenlő eséllyel vehessen részt a színvonalas nevelésben. Az értő figyelem, a másság elfogadása, a tolerancia, az esztétika ismert fogalmak mindannyiunk számára, de gondolkodásunkat, érzéseinket, viselkedésünket meghatározóvá csak akkor válnak, ha képessé tesszük magunkat ezek befogadására. A gyermekek feltételek nélkül képesek erre.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelveink:

 • Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy:
 • gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó,
 • egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.
 • A gyermekek nyitottságára építünk, hozzásegítjük, hogy megismerjék szűkebb, tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás, a keresztény kulturális értéket hordozzák, annak megbecsülésére nevelve.

Általános nevelési alapelveink:

–     Szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével, az óvodásaink egyéni képességfejlesztésével, személyiségük kibontakoztatásával, jogaik tiszteletben tartásával szeretnénk elérni, hogy óvodánk olyan legyen, ahová a gyermekek szívesen járnak, jól érzik magukat, s a szülők elégedettek.

–   Nagyon fontos szerepet, helyet kap óvodánkban a játék, hiszen tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

–   Az élménynyújtásban nagyon fontosnak tartjuk az esztétikus több érzékcsatornán tapasztalhatóságot, hiszen tudjuk, hogy az óvodás gyermek számára annyi fogható fel a világból, amennyit az érzékelés útján befoghat, s ez által lesz majd képes kreativitásának, fantáziájának kibontakoztatására.

Alapvető céljaink:

 • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
 • Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek között.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosítása a
 • feltételrendszer megteremtésével speciális módszerek, terápiák, eszközök alkalmazás.

KIEMELT PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK, TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

 • Művészeti nevelés, néphagyományápolás

Gondoskodunk róla, hogy a gyermekek igényes művészeti élményekhez jussanak (zenei, irodalmi, képzőművészeti stb.). Galériánkban folyamatosan kiállításokat rendezünk, évszakonként kiváló képzőművész vendégeket hívunk.

 • Gazdagító műhelyfoglalkozás: A kiemelkedő képességű gyermekeket a „Pöttyöslabda” tehetségműhelyben tevékenykedtetjük téri-vizuális-zenei területen.
 • Egészséges életmód

Erdei óvodai programunkban felfedeztetjük közvetlen környezetünk természeti értékeit, valamint közelebbi települések nevezetességeit. Mindennap eszünk gyümölcsöt, sokat játszunk az udvarunkon, rendszeresen sportolunk. Részvétel a Bozsik programban.

 • Család-óvoda kapcsolata: a művészeti nevelés megvalósításához kapcsolódó szülőkkel való közös tevékenységek megvalósítása.
 • Projekt rendszerű tanulásszervezés

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, ünnepeink, rendezvényeink:

A hagyományok ápolását már az óvodába lépéstől beépítjük a gyermekek tevékenységi formáiba (mese, vers, zene, énekes játék, rajz, kézimunka, környezet tevékeny megismerése) Rendezvényeink minden évszakban, hónapban biztosítják „a Mi Óvodánk” hangulat megteremtését:

 • Szüret
 • Mikulás, Karácsony (ünnepi játszóház)
 • Adventi vásár
 • Farsang
 • Húsvét
 • Pünkösd
 • Évzáró-ballagás