Pöttyös

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok Rózsa utca 1/b.

Telefonszám: +36 20/324-8980

E-mail cím: pottyos@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény vezető: Hollóné Rádóczi Hajnalka,

Telefonszám: +36 20/353-4357

Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján

Tagintézmény vezető helyettes: Tóth-Bakó Dóra

Telefonszám: +36-30-20-324-8980

Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján

Szülői Szervezet elnöke: Petró-Filep Kitti

Gyermekvédelmi megbízott: Tóth-Bakó Dóra

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Környezetünk:

Óvodánk Szolnok kiemelten szép részén, a Városmajor és a Rózsa út kereszteződésében található. A természet közelsége (Tisza – Zagyva torkolat), a családi házas, lakóparkos környék biztosítja a nyugalmat, az egészséges környezetet. Sétával, tömegközlekedéssel könnyen elérhető a városközpont is. Az óvoda 1967 óta fogadja a környék gyermekeit. Az udvar tágas, parkosított, időjárástól függetlenül alkalmas a gyermekek mozgásigényének kielégítésére. KRESZ parkunkban ismerkedhetnek a gyerekek a közlekedés alapvető szabályaival. Négy termünkből három csoportszobaként, egy pedig mozgás-, és fejlesztőszobaként működik. A helyiségek tágasak, világosak, kiemelkedően jól felszereltek, nem jellemző a zsúfoltság.

Küldetésnyilatkozat:

Mi, a Szolnok Városi Óvodák Pöttyös Tagintézményének dolgozói gyermekközpontú szemléletünkből eredően elfogadva neveljük gyermekeinket.

Olyan óvoda vagyunk, ahol:

       –    a gyermeki személyiséget minden helyzetben szeretet és tisztelet övezi,

       –    megteremtjük a boldog, biztonságos, kiegyensúlyozott légkört,

       –    kialakítjuk az esztétikus, egészséges tárgyi környezetet,

       –    valljuk, hogy a játék a gyermek elsődleges tevékenysége,

            –    biztosítjuk a gyermek sokoldalú személyiségfejlesztését, az egészséges életmódra nevelés, érzelmi és értelmi nevelés területén belül,

            –    beépítjük programunkba a néphagyományokat, jeles napokat, a művészet eszközeinek segítségével és lokálpatriotizmusra neveljük gyermekeinket,

            –    elfogadjuk és elfogadtatjuk az egyén másságát,

            –    felkészítjük az arra alkalmas gyermekeket az integrációra,

            –    megkülönböztetett figyelemmel bánunk a szülőkkel,

            –    partnereink racionális elvárásait, igényeit tiszteletben tartjuk.

Mindig készen állunk a lehetőségek figyelembe vétele mellett a partneri igények alapján felmerülő szükséges változásokra, de elutasítunk minden olyan elképzelést, tevékenységet, mely a gyermek érdekeivel, jogaival ellentétes.

Tevékenységeinken keresztül példát mutatunk beszédben, magaviseletben, a partnereink iránti tiszteletben, az értékekkel kapcsolatos hitben.

Mindezeket garantáljuk óvodánkban, a nevelésben együttműködő minőségi munkavégzésünkkel, szakmai felkészültségünkkel az innovációs törekvések iránti igényünkkel, az egyéni ambíció és hivatástudatunk által vezérelve.

Jövőkép

Tagintézményünk minden dolgozója továbbra is szeretné megőrizni pedagógiai értékeit:

            – Tiszteljük, toleráljuk a másságot, közvetítjük a másság elfogadását.

            – Művészeti élmények és értékek közvetítésével a lokálpatrióta szemlélet alakítása.

– Elhivatottságunkkal és szakmai felelősségtudatunkkal sokoldalúan segítjük a gyermekek érzelmi testi-értelmi fejlődését.

– A felnőttek tetteikkel sugározzák a gyermekek felé a következő mottót:

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”

A felnőttek-gyermekek kapcsolatában a pozitív érzelmi töltés folyamatos fokozása.

ADLERI-elvek tudatos alkalmazásával lehetőség adás az egyéniségek szabad kibontakoztatására, szocializálódást segítő kapcsolatok magasabb szintre fejlesztése.

Pedagógiai attitűdünkkel szeretnénk elérni, hogy a „Mi” óvodásaink tudjanak

CSODÁLKOZNI, FELFEDEZNI, JÓT ÉS JÓL JÁTSZANI!

Nevelőtestületünk:

Óvodánkban szakmailag jól felkészült, sokoldalúan képzett, lelkes óvodapedagógus, pedagógiaiasszisztens és szakképzett, gyermekszerető dajka neveli, gondozza a gyermekeket. Munkánkat egy konyhai dolgozó és egy udvaros karbantartó segíti. Alkalmazotti közösségünk összehangoltan gondoskodik a gyermekek fejlődéséről.

Nevelési programunk

Helyi programunk az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program adaptálásával készült. Célunk, hogy komplex élmények biztosításával erős érzelmi kötődés alakuljon ki a különböző művészeti ágakkal, melyek segítik a magasabb rendű érzelmek kialakulását (erkölcsi-szociális, esztétikai, intellektuális).

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelveink:

 • Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy:
 • gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó,
 • egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.
 • A gyermekek nyitottságára építünk, hozzásegítjük, hogy megismerjék szűkebb, tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitás, a keresztény kulturális értéket hordozzák, annak megbecsülésére nevelve.

Általános nevelési alapelveink:

–     Szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével, az óvodásaink egyéni képességfejlesztésével, személyiségük kibontakoztatásával, jogaik tiszteletben tartásával szeretnénk elérni, hogy óvodánk olyan legyen, ahová a gyermekek szívesen járnak, jól érzik magukat, s a szülők elégedettek.

–   Nagyon fontos szerepet, helyet kap óvodánkban a játék, hiszen tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

–   Az élménynyújtásban nagyon fontosnak tartjuk az esztétikus több érzékcsatornán tapasztalhatóságot, hiszen tudjuk, hogy az óvodás gyermek számára annyi fogható fel a világból, amennyit az érzékelés útján befoghat, s ez által lesz majd képes kreativitásának, fantáziájának kibontakoztatására.

Alapvető céljaink:

 • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése.
 • Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek között.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiségfejlődésének biztosítása a
 • feltételrendszer megteremtésével speciális módszerek, terápiák, eszközök alkalmazás.

KIEMELT PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK, TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

 • Művészeti nevelés, néphagyományápolás

Gondoskodunk róla, hogy a gyermekek igényes művészeti élményekhez jussanak (zenei, irodalmi, képzőművészeti stb.). Galériánkban folyamatosan kiállításokat rendezünk, évszakonként kiváló képzőművész vendégeket hívunk.

 • Gazdagító műhelyfoglalkozás: A kiemelkedő képességű gyermekeket a „Pöttyöslabda” tehetségműhelyben tevékenykedtetjük téri-vizuális-zenei területen.
 • Egészséges életmód

Erdei óvodai programunkban felfedeztetjük közvetlen környezetünk természeti értékeit, valamint közelebbi települések nevezetességeit. Mindennap eszünk gyümölcsöt, sokat játszunk az udvarunkon, rendszeresen sportolunk. Részvétel a Bozsik programban.

 • Család-óvoda kapcsolata: a művészeti nevelés megvalósításához kapcsolódó szülőkkel való közös tevékenységek megvalósítása.
 • Projekt rendszerű tanulásszervezés

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, ünnepeink, rendezvényeink:

A hagyományok ápolását már az óvodába lépéstől beépítjük a gyermekek tevékenységi formáiba (mese, vers, zene, énekes játék, rajz, kézimunka, környezet tevékeny megismerése) Rendezvényeink minden évszakban, hónapban biztosítják „a Mi Óvodánk” hangulat megteremtését:

 • Szüret
 • Mikulás, Karácsony (ünnepi játszóház)
 • Adventi vásár
 • Farsang
 • Húsvét
 • Pünkösd
 • Évzáró-ballagás