Adatkezelési tájékoztató

Készítette: VFK Data Pro. Kft.
Adatkezelői nyilvántartás

Az Adatkezelő megnevezése:
Szolnok Városi Óvodák

Postai címe: 5000 Szolnok, Szapáry utca 8.
E-mail címe: titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu
Telefonszáma: 06/56/421-618
Adatvédelmi tisztviselője neve: VFK Data Pro. Kft. – dr. Vida András
Adatvédelmi tisztviselője elérhetősége: drvida.andras@vfkdatapro.hu
A nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma: 2022. január 19.


Jelen dokumentum célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (GDPR: General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet) 30. cikkének (1) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően az Adatkezelő, az általa a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről történő nyilvántartás vezetési kötelezettségének teljesítését biztosítsa.
Az adatkezelői nyilvántartás tartalmazza az Adatkezelő mindenkori, aktuálisan folytatott adatkezeléseiről egyesével a fenti jogszabályi követelményeknek megfelelő információkat. A nyilvántartás aktualizálásáról és mindenkori hatályos változatának papír alapon történő megőrzéséről Adatkezelő köteles gondoskodni.
A változások átvezetésének időpontját jelen oldal tetején szereplő táblázatban a nyilvántartás legutolsó módosításának dátuma jelzi.
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

oldal
Adatkezelés megnevezése:

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok
Az adatkezelés célja:
Az érdeklődő tájékoztatásának biztosítása.
Érintettek köre:
Adatkezelővel kapcsolatba lépő természetes, illetve jogi személyek.
Kezelt adatok köre:
A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az érdeklődő által önkéntesen megadott adatok:
 név (kapcsolattartó neve),
 e-mail cím,
 telefonszám,
 cím (postai cím).
Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
Nem
Adattovábbítás címzettje(i):
Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

Az adatkezelési műveletek jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
Amennyiben a kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 éven belül.
Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatok kezelése az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon vagy levélben történő megkeresés esetén papír alapon kerül rögzítésre, illetve történik.
Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.
Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, az elektronikus levelező rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.
Az érdeklődők személyes adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.
Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.
Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.
Adatvédelmi incidensek adatai: (1)
Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai: (2)
1 A kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és a kezelésükre tett intézkedések. Adatvédelmi incidens esetén töltendő!
2 Az érintett hozzáférési jogának érvényesítését korlátozó vagy megtagadó intézkedések jogi és ténybeli indokai. Adatkezelő által az érintett kérelmének történő elutasítása esetén töltendő!
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

 1. oldal
  Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
  Készítette:
  VFK Data Pro. Kft.
 2. oldal
  Adatkezelés megnevezése:
 3. Elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer adatai
  Az adatkezelés célja:
  A telephely területére történő belépések és behajtások, valamint a telephelyen belüli mozgások és történések utólagos, személy- és vagyonvédelmi célú visszaellenőrizhetőségének biztosítása; balesetveszélyes területeken az emberi élet és a testi épség védelme.
  Érintettek köre:
  Adatkezelő telephelyére belépő, illetve gépjárművel behajtó természetes személyek.
  Kezelt adatok köre:
  A rögzített felvételeken felismerhetők, a belépő személyek, illetve gépjárművek azonosításához szükséges alábbi adatok:
   a felvételen látható személyek képmása,
   a telephelyre behajtó gépjárművek rendszáma.
  Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
  Nem
  Adattovábbítás címzettje(i):
  Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

Az adatkezelési műveletek jogalapja:
Az adatkezelés a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerint, Adatkezelő jogos érdekén, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul (érintett ráutaló magatartása).
A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
A rögzített felvételek törlése a digitális videorögzítő eszköz (DVR) beállításainak megfelelően a rögzítést követő 3 nap elteltével valósul meg.
Adatbiztonsági intézkedések:
Az elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszer adminisztrációját biztosító eszközök és szoftver Adatkezelő belső hálózatán, saját tulajdonú számítógépén üzemel.
Az élő kameraképhez, valamint a rögzített felvételekhez Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá. Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.
Adatvédelmi incidensek adatai:
Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

 1. oldal
  Adatkezelés megnevezése:
 2. Weboldalon / közösségi médiafelületen megjelenített kép- és videófelvételek
  Az adatkezelés célja:
  A weboldal, közösségi médiafelület látogatóinak tájékoztatása.
  Érintettek köre:
  A felvételeken szereplő, felismerhető, beazonosítható természetes személyek.
  Kezelt adatok köre:
  A felvételeken szereplő, felismerhető, beazonosítható természetes személyek képmása.
  Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
  Nem
  Adattovábbítás címzettje(i):
  Adattovábbítás nem történik.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

Az adatkezelési műveletek jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
Az érintett hozzájárulásának visszavonását (törlés kérése) követően egy napon belül, illetve az adott tartalom vagy a weboldal törlésekor.
Adatbiztonsági intézkedések:
A weboldal, közösségi médiafelület adminisztrációs felülete, valamint a weboldalt kiszolgáló informatikai erőforrások hozzáférési és jogosultsági rendszerrel védettek.
Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a rendszerhez történő hozzáférésre használható informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.
Adatvédelmi incidensek adatai:
Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

 1. oldal
  Adatkezelés megnevezése:
 2. Szerződéses partnerek adatainak kezelése
  Az adatkezelés célja:
  Adatkezelő szerződéses partnereinek nyilvántartása, partnerekkel való kapcsolattartás biztosítása, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése.
  Érintettek köre:
  Adatkezelő szerződéses partnerei.
  Kezelt adatok köre:
  A szerződéses partnerek (jogi személyek), illetve képviselői, kapcsolattartói (természetes személyek) beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a szerződés jogszerűségének igazolásához (pl.: átláthatósági nyilatkozatok), továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok kezeléséhez szükséges adatok közül az alábbi adatok:
   név (cég tulajdonosa, képviselője, kapcsolattartója neve),
   cím (székhely, számlázási cím),
   adószám,
   bankszámlaszám,
   e-mail cím,
   telefonszám,
   átláthatósági nyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatok.
  Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
  Nem
  Adattovábbítás címzettje(i):
   Magyar Államkincstár
   Nemzeti Adó- és Vámhivatal
   Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata,
   Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

Az adatkezelési műveletek jogalapja:
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
A szerződések jogszabályban meghatározott megőrzési ideje 10 év.
A szerződéskötéshez kapcsolódó átláthatósági nyilatkozatok megőrzése a szerződésből eredő követelések elévüléséig tarthat.
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat.
Adatbiztonsági intézkedések:
A szerződött partnerekkel történő kapcsolattartás az Adatkezelő által használt elektronikus levelező rendszerben, illetve telefonon vagy írásos formában, levélben történik.
Az igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.
Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, a szerződésekhez kapcsolódó adatok feldolgozását, kezelését szolgáló helyi, illetve központi üzemeltetésű szakrendszerekhez történő hozzáférést biztosító informatikai eszközök (pl.:
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

 1. oldal
  munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.
  A szerződéses partnerek személyes adatnak minősülő adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.
  Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.
  Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.
  Bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban az adatok továbbítását Adatkezelő elektronikus formában végzi (az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a címzett központi, illetve állami szerv erre szolgáló elektronikus felületén keresztül történik).
  Adatvédelmi incidensek adatai:
  Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:
  Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
  Készítette:
  VFK Data Pro. Kft.
 2. oldal
  Adatkezelés megnevezése:
 3. Köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó adatkezelés (Óvodai ellátás) – ellátottak nyilvántartása
  Az adatkezelés célja:
  Jogszabályi kötelezettség teljesítése
  Érintettek köre:
  Adatkezelő által biztosított ellátás igénybe vételére jogosult gyermekek, illetve törvényes képviselőik
  Kezelt adatok köre:
  Jogszabályi előírás alapján a nyilvántartott gyermekek, illetve törvényes képviselőik alábbi adatai:
   gyermek neve, születési neve,
   neme,
   születési helye és ideje,
   társadalombiztosítási azonosító jele,
   oktatási azonosító száma,
   anyja neve,
   állandó lakcíme, tartózkodási helye,
   állampolgársága,
   nemzetiségi nyelve,
   sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
   szülő, törvényes képviselő, családi pótlékra jogosult neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
   jogviszonya adatai,
   szülő, törvényes képviselő telefonszáma
   szülő, törvényes képviselő munkahelye,
   Pedagógia Szakszolgálat által kiállított, szakértői szakvélemény adatai.
  Önkéntes hozzájárulás esetén:
   a szülő, törvényes képviselő e-mail címe,
   szülő, törvényes képviselő levelezési címe,
   ingyenes étkezéshez szükséges igazolás (HHH) rendszeres gyermekvédelmi támogatási igazolás.
  Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
  Nem
  Adattovábbítás címzettje(i):
  A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok, különösen:
   a Köznevelési Információs Rendszert (KIR) működtető Oktatási Hivatal,
   Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatala,
   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat,
   Szolnok Város Pedagógiai Szakszolgálat,
   Családi és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ,
   Szolnok Megyei Jogú Város Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,
   EMMI,
   „Minden Gyermek Fontos” Családbarát Egyesület (Szolnok, Szapáry u. 8.)
   Bozsik Program keretén belül, MLSZ (megállapodás van mögötte) természetes személyazonosító adat, 15 tagóvoda van benne a programban
   Központi Statisztikai Hivatal.

Nemzetközi

Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
Készítette:
VFK Data Pro. Kft.

 1. oldal
  adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:
  Az adatkezelési műveletek jogalapja:
   a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
   a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
   a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
   a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
   a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet
   a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulás,
  A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és az adatkezelő szabályzatainak, előírásainak megfelelően.
  A köznevelési intézmény a nyilvántartott gyermek és tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeli.
  Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok törlésének időpontja az érintett ez irányú kérelmét követően haladéktalanul történik.
  Adatbiztonsági intézkedések:
  Adatkezelő a felügyelete alá tartozó, az ellátottak adatainak feldolgozását, kezelését szolgáló helyi informatikai rendszerekhez, illetve a központi üzemeltetésű szakrendszerekhez hozzáférést biztosító informatikai eszközök (pl.: munkaállomások) mindegyikén azonosítás és hitelesítés alkalmazásával (jelszavas védelem), naprakész vírusvédelmi rendszer üzemeltetésével és a gyártók által kiadott szoftver biztonsági frissítések automatikus telepítésével, továbbá rendszeres biztonsági mentések elvégzésével biztosítja a kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét.
  Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőikkel történő elektronikus kapcsolattartáshoz igénybe vett elektronikus levelező rendszer hozzáférési- és jogosultsági rendszerrel védett.
  Az ellátottak, illetve törvényes képviselőik személyes adatait tartalmazó papír alapú adathordozókat Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzatában meghatározott előírások szerint tárolja és kezeli.
  Az iratkezelés Adatkezelő zárt területein, védett helyiségeiben történik.
  Az iratokhoz kizárólag Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá.
  Bejelentési, illetve adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban az adatok továbbítását Adatkezelő elektronikus formában végzi (az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a címzett központi, illetve állami szerv erre szolgáló elektronikus felületén keresztül történik).
  Adatvédelmi incidensek adatai:
  Hozzáférés korlátozás, megtagadás indokai:
  Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák
  Készítette:
  VFK Data Pro. Kft.
 2. oldal
  Adatkezelés megnevezése:
 3. Intézményi gyermekétkeztetés biztosításához kapcsolódó adatkezelés
  Az adatkezelés célja:
  Az étkeztetés kérelmezése, jogosultság megállapítása, nyilvántartási kötelezettség teljesítése, térítési díj beszedése, hátralékos állomány kezelése
  Érintettek köre:
  Az étkeztetés igénybe vételére jogosult gyermekek.
  Kezelt adatok köre:
   gyermek neve,
   gyermek születési ideje, helye,
   gyermek bejelentet lakcíme;
   gyermek anyja neve,
   gyermek speciális étrendjére vonatkozó információk,
   kérelmező szülő/gondviselő neve,
   kérelmező szülő/gondviselő bejelentett lakcíme,
   kérelmező szülő/gondviselő születési ideje, helye,
   kérelmező szülő/gondviselő anyja neve,
   kérelmező szülő/gondviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
  Profilalkotás alkalmazásra kerül-e?
  Nem
  Adattovábbítás címzettje(i):
  A jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok, különösen:
   a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevőkről (KENYSZI) rendszert működtető Magyar Államkincstár.

Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre:

Az adatkezelési műveletek jogalapja:
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 a mindenkori hatályos központi költségvetésről szóló törvény intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó szakasza
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 az egyes gyermekjóléti ellátási formák szabályozásáról szóló 28/1997. (X. 29.) Önkormányzati rendelet
 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
A kezelt személyes adatok törlésének időpontja:
A kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével Adatkezelő törli, illetve leselejtezi és megsemmisíti a bizonylatokat és az informatikai rendszerben kezelt adatokat.
A papír alapon (pl.: kérelemben) megadott személyes adatok kezelése a pénzügyi bizonylatok megőrzési idejéig történik.
Adatkezelői nyilvántartás – Szolnok Városi Óvodák