Pitypang

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Jósika út 2.

Telefon: Földszint: +36 20/324-5370

Emelet: +36 20/290-0911

E- mail: pitypang@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Maróti –Vigh Krisztina

Elérhetősége: +36 20/391-8599

Fogadó órája: Minden szerdán, előre egyeztetett időpontban

Tagintézmény igazgató helyettes: Erdei Tünde

Gyermekvédelmi megbízott: Nagyné Mészáros Györgyi

Fogadó órája: minden hónap első szerdája, telefonos egyeztetést követően

Szülői Szervezet elnöke: Hamarné Csordás Nikoletta

Szülői Szervezet tagjai: Minden csoportból két fő szülő

Az óvoda udvara

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Pitypang óvoda 5700 m2 alapterületű, melyen kétszintes, akadálymentesített, felújított panelépület helyezkedik el. Az épületben kialakított 11 csoportszoba tágas, világos, tükrözik az óvodában folyó magas színvonalú szakmai munkát. A korszerű, minden igényt kielégítő berendezések megfelelnek a gyermekek életkorából adódó méreteinek, és az esztétikai elvárásoknak. Nagy gondot fordítunk a 3900 m2 területen elhelyezkedő udvarrészek gondozására, mely a környezettudatos magatartás megalapozásán túl, változatos és sokoldalú tapasztalatszerzésre, játék és mozgás tevékenységek kezdeményezésére biztosít lehetőséget. Az udvari játékok óriási kínálatukkal segítik a gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi képességeik sokoldalú fejlesztését. Az intézmény központi elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, ezért a város minden területéről érkeznek hozzánk gyermekek. Közösen kialakított értékrendünk alapján közel azonos életkorú csoportokat szervezünk, azonban szükség esetén nem zárjuk ki a vegyes életkorú csoportok kialakítását.

Az óvoda udvara

Pedagógiai programunk az „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programja Pitypang Tagintézmény Programrésze címmel. Tagintézményünkben az egy csoportban dolgozó felnőttek együttműködésére jellemző az azonos értékrend, a kooperativitás, a segítő, támogató kommunikáció. Innovatívak, az új alternatívák iránt nyitottak és befogadók. A nevelőmunkát segítő szakemberekkel szoros együttműködésben végezzük a gyermekek nevelését, fejlesztését. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően történik a gyermekek személyiségének differenciált fejlesztése. A családi és óvodai nevelés összehangolása érdekében partnerközpontú együttműködésre, nyitottságra törekszünk. Nevelőtestületünk bízik az együttműködés hatékonyságában és hisszük, hogy a nevelőmunkánk a gyermekek harmonikus fejlődését és a szülők megelégedését szolgálja.

Óvodai nevelésünk célja

Az egyéni különbözőségek figyelembevételével a gyermeki személyiség harmonikus és sokoldalú fejlesztése, a gyermekek készségeinek és képességeinek kibontakoztatása önmagukhoz mérten, hangsúlyozva a bábjáték, a mozgás nevelésben és tanulásban rejlő fejlesztő hatását. A gyermek tanulási kompetenciáinak fejlesztésével, a rugalmas tanulási utakat biztosító szemlélet előtérbe helyezésével, az egész életen át tartó tanulás igényének és képességének megalapozása. A szociális és erkölcsi értékek erősítésével, a pozitív érzelmek gyakoribb megélésével a pozitív életszemléletre való képesség megalapozása.

Céljaink eléréséhez munkatársaink széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti elkötelezettségük jelentik a biztosítékot.

Küldetésnyilatkozatunk, jövőképünk

Mi, a Pitypang Tagintézmény nevelőtestülete valljuk, hogy magas szintű szakmai munkával, tudással neveljük és fejlesztjük óvodásainkat. Nyugodt, érzelem gazdag óvodai környezetet biztosítunk, amely lehetőséget ad az életkornak megfelelő egyéni készségek és képességek eltérő ütemű kibontakoztatására, a pozitív életszemlélet és az erkölcsi értékek erősítésére. Fontosnak tartjuk a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett gyermekek tanulási sikerességének elősegítését. Feladatunknak tekintjük az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítését. Azt szeretnénk, hogy minden óvodánkba járó gyermek örömteli, boldog és élményekben gazdag kisgyermekkort élhessen meg intézményünkben. A bábbal és a mozgással, mint kiemelt területekkel, hozzájárulunk a gyermekek komplex fejlesztéséhez, amelynek során a művészeteket kedvelő és mozgást szerető gyermeki személyiség alakul ki.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

 • Elfogadó, szeretetteljes, nyitott attitűdünkkel kialakított, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör.
 • Sokszínű élménynyújtás, az önkifejezés lehetőségének megteremtése kiemelten a bábjátékkal és a mozgással.
 • A szabad játék elsődlegessége.
 • Esztétikus, inger gazdag környezet megteremtése.
 • Egészséges életmód feltételeinek biztosítása.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szükségleteinek biztosítása, támasznyújtás, egyéni bánásmód.
 • A multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségének biztosítása

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Óvodánk speciális területei:

 • A báb, a bábjáték fokozott jelenléte a nevelési és tanulási helyzetekben
 • Felnőtt bábcsoport működtetése
 • Mozgás
 • SportManó program: ismerkedés 5 labdasport játékával: futball, kézilabda, kosárlabda, floorball, tenisz
 • Vízhez szoktatás
 • „Két keréken”- program
 • Családi sportnap
 • Néptánc
 • Egészséges életmódra nevelés –só szoba, só homokozó, só pad, – egészségnap
 • Projektben történő tanulásszervezés
 • Boldog óvoda – boldogságóra program működése az azonosulni tudó óvodapedagógusok bekapcsolódásával
 • Megoldások keresése a magatartási problémák kezelésére egyéni bánásmód alkalmazásával

Zeneovi” tehetséggondozó műhely:

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák „Gyermekvilág” tehetséggondozó programjának része, amely 2010 óta Tehetségpontként működik. Fontosnak tartjuk, hogy felismerjük, azonosítsuk, érdeklődésüknek megfelelően fejlesszük a zenei tehetségígéreteket. Mindemellett csoportjainkban a mindennapi tehetséggondozás is fontos szerepet kap.

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

A tagintézmény főbb rendezvényei:

 • Őszköszöntő
 • Állatok Világnapja
 • Egészségnap
 • Adventi készülődés –Mikulásvárás, adventi koncert és közös gyertyagyújtás
 • Farsangi mulatság
 • Játszóházak
 • Tavaszi jeles napok
 • Közlekedési nap
 • Édesanyák köszöntése
 • Nagyok búcsúzója
 • Gyermeknap – családi sportdélután

ALAPÍTVÁNYUNK

Óvodánkban alapítvány működik, melynek célja a játék és egyéb alkotó tevékenységek színvonalának emelése, skálájának bővítése, a család-óvoda együttnevelési hatékonyságának növelése.

Alapítványunk neve: Alkotó Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Jósika út 2.

A kuratórium elnöke: Erdei Hajnalka Tünde

Adószám:18833049-1-16

Számlaszám: 70300046-11020105

Szívesen fogadjuk és köszönjük felajánlásaikat, támogatásaikat!