Kertvárosi

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Napsugár út 20.

Telefon: +36 20/277-2940

E-mail : kertvarosi@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Balázsné Fehér Anikó

Fogadó órája: telefonon előre egyeztetett időpontban          

Tagintézmény igazgató helyettes: Füzes Edit

Szülői Szervezet elnöke:

Gyermekvédelmi megbízott: Szalai Ildikó

Fogadó órája: telefonon előre egyeztetett időpontban

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Családias hangulatú óvodánk a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeként egy csendes, békés zöldövezeti részen, a Kertvárosban két csoporttal működik. Vegyes életkorú csoportok szervezésével biztosítjuk, hogy lehetőség szerint a testvérek, szomszédok, barátok azonos csoportba járhassanak, így biztosítva családias légkört. A gyermekekkel négy szakképzett, felsőfokú végzettségű óvodapedagógus foglalkozik. Pedagógiai munkánkat egy képesített pedagógiai asszisztens, két szakképzett dajka néni, egy konyhai kisegítő, valamint egy műszaki munkatárs,- udvaros segíti. Óvodánkban programjaink hagyományainkra épülnek, melyben szoros szerepe van a család- óvoda kapcsolatának.

Jövőképünk:

Nevelési értékeink és programunk sajátosságai váljanak ismertté, példaértékűvé a családok körében.

Küldetésnyilatkozatunk:

A Kertvárosi Óvoda olyan nevelést biztosít

 • amely a családi nevelést kiegészítve boldog óvodás éveket nyújt,
 • ahol jól érzik magukat és elégedettek a gyermekek, a szülők és a nevelő munkát közvetlenül segítők,
 • ahol a gyermekek alkotó részesei az óvoda mindennapi életének,
 • ahol érvényesülnek a gyermeki és szülői jogok,
 • ahol érték: – egészség,
  • a helyes viselkedés,
  • a természeti és társadalmi környezet,
  • a másság elfogadása és a tolerancia,
 • ahol a gyermekek képessé válnak az önkifejezésre és a befogadásra,
 • ahol az óvoda nyitottságával, rugalmasságával képes a társadalmi környezet változó igényeihez alkalmazkodni a belső értékstabilitás megtartásával.

A gyermek és az elhivatottság az elkötelezettség, a jövő iránti felelősség vezeti munkánkat, életvitelünket és emberi kapcsolatainkat.

Hisszük, hogy érzéseink, tetteink, magatartásunk jó példát mutat azoknak a gyermekeknek és szülőknek, akikért dolgozunk.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Általános nevelési célunk:

Az ONOAP tükrében nevelésünk általános célja óvodás gyermekeink személyiségének kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságokra épülő pedagógiai eljárások alkalmazásával. A megvalósuláshoz az eltérő fejlődési ütemhez igazodó, és a saját nevelési igény szerinti speciális pedagógiai eljárásokat működtetünk.

Alapelveink

 • A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
 • A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.
 • A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyet a tagintézményi nevelés kiegészít, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Környezetvédelem:

Környezettudatos magatartás formálása; szűkebb és tágabb környezetünk tevékeny megismertetése; pozitív érzelmi viszony alakítása a környezettel.

A hatalmas zöld, angol-park jellegű játszóudvarunk megfelelő lehetőséget biztosít a környezettudatos nevelés és a természetes mozgásos lehetőségek kihasználására. A környezeti neveléshez kapcsolódó természetes élethelyzetekben tanítjuk meg a gyermekeket a helyes viselkedésre, minden olyan dologra, ami a világban történő eligazodásukat, helytállásukat megkönnyíti. Meg kell láttatnunk a környezet esztétikumát, a nyíló virág szépségét, az eső csepp szivárvány színét a napsugárban, az ég kékjét, a levelek zizegését, a hó ropogását, madarak csicsergését; így csodálkozzunk rá a természet szépségeire. A természet megismeréséhez a tapasztalatokat a gyermekek a helyszínen, természetes környezetben szerzik.

Állatbarát és Madárbarát óvodaként szeretnénk a gyermekekben kialakítani az állatok szeretetére, tiszteletére nevelést és az állatok gondozásának fontosságát megértetni a gyermekekkel. Kirándulásokat szervezünk, ahol a gyermekek megismerkedhetnek a haszonállatok élőhelyeivel, táplálásukkal és hasznoságukkal. Az Állatotthonnal is kapcsolatban vagyunk gyűjtéseket szervezünk az ott élő állatoknak.

                 Rendszeresen szervezett papírgyűjtéssel, a szelektív hulladék gyűjtésével formáljuk a:

 • környezettudatos szemléletet. A föld napja alkalmából virágosítást szervezünk a családokkal közösen, majd újrahasznosított anyagokból kiállítást szervezünk, melyet a gyermekek készítenek el odahaza a szülőkkel közösen.
 • A kertvárosi játszótér örökbefogadásával, rendszeres gondozásával természeti és társadalmi környezetünk védelmére neveljük óvodásainkat. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről- évre egyre több család és civil kezdeményezés csatlakozik önkéntes tevékenységünkhöz

Biztonságos óvodaként a gyermekeket célzottan a helyes közlekedés biztonságára neveljük. Óvoda udvarán jelzőtáblák kihelyezésével az útirányok felrajzolásával tevőlegesen is gyakoroltatjuk a helyes közlekedést. Kerékpártúrát szervezünk a nagycsoportos óvodásoknak, buszos utazással figyelünk az utazás szabályaira, amelyet próbálunk erősíteni a gyermekekben.

Mozgás:

A mozgás által a kiegyensúlyozott testi- lelki fejlődés biztosítása. Az egészséges életvitel megalapozása, az egészség megőrzése, kerékpártúrák szervezése. Természetes mozgás lehetőségek kihasználásával a rendszeres mozgásra nevelés. A Mozgáskotta módszer alkalmazása lehetőséget biztosít a gyermekek személyiségének komplex fejlesztésére.

Rendszeresen részt veszünk az óvodásoknak szervezett sport rendezvényeken. Az iskolába készülő nagycsoportosok heti egy alkalommal szervezett sportfoglalkozáson vesznek részt szakedző irányításával a Tiszavirág arénában.

Boldogságóra:

„ A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb a leghajlékonyabb.

Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is kipusztítani.”

J.F.Oberlin

Óvodánk a 2017/2018- as nevelési évben Szolnok városában elsőként elnyerte a „BOLDOG ÓVODA”, majd a következő évben az „ÖRÖKÖS BOLDOG ÓVODA” címet. Azóta minden évben sikeresen megerősítjük pályázatunkkal a cím viselésének lehetőségét. A Boldogságóra program a pozitív pszichológia módszereinek alkalmazásával a gyermekek szociális képességeit, érzelmi intelligenciájukat, pozitív énképüket, társas kapcsolatokat erősíti.

Óvodánkban bevezetésre került Boldogságóra tíz hónapon át a következő témákban erősíti a gyermeki személyiség kibontakozását:

 • A hála gyakorlása
 • Az optimizmus gyakorlása
 • Társas kapcsolatok gyakorlása
 • A jó cselekedetek gyakorlása
 • Célok kitűzése és elérése
 • A megküzdés gyakorlása
 • Apró örömök élvezete
 • A megbocsájtás gyakorlása
 • A testmozgás gyakorlása
 • Fenntartható boldogság

Az óvodás korosztály számára életkoruknak megfelelő szinten, játékos cselekedtetések közepette próbáljuk közelebb vinni a gyerekekhez ezen technikákat. Sok kis verssel, mondókával, dallal színesítve, erősítve a pozitív hozzáállást a mindennapok nehézségeivel szemben.

Minden héten hétfőn kidobjuk a Szeretet-dobókockánkat, és a rajta lévő erkölcsi tartalmaknak próbálunk megfelelni, próbáljuk gyermekeinkbe ezt erősíteni.

Ehhez kapcsolódnak a Boldogság fokozó technikák gyakoroltatása.

Egyetemes értékek a mindennapjainkban:

Egyetemes értékek közvetítése. Hagyományápolás, keresztény kultúra közvetítése, idősek tiszteletére való nevelés. Közös programokat alakítottunk ki a mamikákkal: – „Napsugár Tour de France” (kerékpár verseny az óvoda udvaron)

 • Nagyok búcsúztatása (ajándékot készítenek a ballagó nagyoknak)
 • „Gólya avató” a leendő kiscsoportosoknak
 • Csalamádé készítés közösen
 • Mézeskalács sütés közösen
 • Farsangi fánk sütés közösen
 • Jeles ünnepeinken műsorainkkal kedveskedünk az időseknek.
 • Lokálpatriotizmus, és magyarság tudat erősítése. Kiemelten fontosnak tartjuk a család-óvoda kapcsolatának erősítését.

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése…”

(Weöres Sándor)

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

 • Jeles ünnepeink (évszakhoz kapcsolódóan)
 • „Tök jó” – hét
 • Egészséghét – Március 15.
 • Erdei óvoda
 • Családi délután

Pedagógiai programunk az „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található.

ALAPÍTVÁNYUNK

Alapítványunk: „Kertvárosi Óvodáért Alapítvány”

Célja: Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékeszköz bővítés.

Vagyongyarapításának lehetőségei:

 • személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása
 • befizetés az alapítvány számlájára
 • alapítványi óvodai rendezvények Számlaszám: 69800140-11013257 Adószám: 18839595-1-16