Nyitnikék

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Dobó István u. 29.

Telefon: +36 20/278-3773

E-mail: nyitnikek@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Bartyik Hajnalka

Elérhetősége:+36 20/392-5400

Fogadó órája: igény szerint

Tagintézmény igazgató helyettes: Juhász Nelli Ágnes

Gyermekvédelmi megbízott: Bartyik Hajnalka

Telefon: +36 20/278-3773

Fogadó órája: igény szerint

Szülői Szervezet elnöke: Bartha Zsuzsanna Ágnes

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánk a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézménye. A belvárostól elhatárolt, mégis hozzá viszonylag közeli részén található. 1960-as években családi házból átépült gyermekintézmény, mely a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tőszomszédságában helyezkedik el. 4 csoportunkból 3 tágas, eredetileg csoportszobának készült; 1 csoport átépítéssel került kialakításra /kisebb méretű/, a kiszolgáló helyiségekkel együtt, valamint egy tornaszoba, és egy fejlesztő szoba áll rendelkezésünkre. Óvodánk férőhelyeinek száma 92 fő.

Tagintézményünk névválasztása a „Nyitnikék” is tükrözi nevelőtestületünk szűkebb és tágabb környezetünk iránti nyitottságát, folyamatos megújulási vágyát. Kiemelten fontosnak tartjuk óvodapedagógusaink szakmai fejlődését, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, minél sokoldalúbb személyiségfejlesztése érdekében az óvoda tudatos fejlesztését, a holnap elvárásainak való megfelelését. Nevelőtestületünk fontos szakmai törekvése a környezeti nevelésre irányuló pedagógiai módszertani kultúránk megújítása, az „élethosszig tartó” tanulás érdekében.

Célkitűzésünk, szellemiségünk, nevelésünk egyik sajátossága a fenntarthatóságra, környezettudatosságra nevelés. A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár hirdetett pályázatot Zöld Óvoda címre, melyet már két (2015, 2020) alkalommal sikeresen elnyertünk. Óvodánk működési feltételei, felszereltsége, szellemisége (kertváros-zöld övezet, tágas udvar, Madárbarát kert, Nyitnikék mini tanösvény, energiatakarékosság, természetes anyagú, környezetbarát berendezési tárgyak, szelektív gyűjtés, komposztálás, kis kerti szerszámok, kis veteményeskertek) lehetővé teszik a Zöld Óvodai Kritériumrendszer maximális megvalósítását környezeti nevelőmunkánkban.

Zöld óvodánkban kiemelt szerepet kap nevelési folyamatunkban a környezettudatos életvitel megvalósítása, környezettudatos értékek közvetítése, helyes szokásalakítás. A fenntarthatóságra nevelés pedagógiai tartalmát minden óvodapedagógus és alkalmazott ismeri és alkalmazza, viselkedésük, szerepük mintaadó.

2020-ban büszkén vállaltuk fel a POK Bázisintézményi feladatokat. Bázisintézményként bekapcsolódva a Zöld Óvoda hálózatába minél szélesebb körben segíthetjük és terjeszthetjük a fenntartható és környezettudatos szemléletmód és magatartás alakítását szűkebb és tágabb környezetünkben. Bemutatkozó szakmai anyagaink, jó gyakorlatunk példát mutatnak tevékenységeinkről, segítik a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának megerősödését.

Az intézményi helyzetfelismerés eredményeire (nevelőtestület érdeklődési köre, szülői elvárások, Zöld Óvoda cím, udvarunk tárgyi adottságai) alapozva készült el Jó gyakorlatunk, a „Nyitnikék Mini Tanösvény – fenntarthatóságra, környezettudatos magatartásra nevelés az óvoda udvarán az erre a célra kialakított helyszínen.

Jó gyakorlatunkban az óvodapedagógusok irányításával céltudatosan, előre megtervezett élmény- és tapasztalat-, ismeretszerzési lehetőségeket (foglalkozásokat) szervezünk az óvoda 5-6-7 éves korú gyermekei számára.

Tagintézményünk egyedi sajátosságai a pedagógiai programunkba beépített, „Kalandozások a természetben” (természettudományos ismeretek) foglalkozás és a „Bokréta” (népi kézműves) tevékenység. A kulturális és környezettudatos értékközvetítés egyedi helyszínei óvodánkban a „Bokréta” néphagyomány kuckó és az óvoda udvarán kialakított „Nyitnikék Mini Tanösvény”. 

Tágas udvarunk, folyamatos, tudatos fejlesztéssel vált az évek során alkalmassá a sokoldalú gyermeki tevékenységekhez. Nagy figyelmet fordítunk környezetünkre, hiszen a virágoskertek, veteményeskertek, gyümölcsfák, cserjék és a „Nyitnikék Mini Tanösvény” gondozása, karbantartása, valamint állagmegóvása folyamatosan történik, bevonva a gyermekeket.

A 3-6-7 éves gyermekek életkori szükségleteihez igazodva alakítottunk:

 • Vegyes életkorú csoportokat, ahol a gyermekek együtt nevelkednek 3-7 éves korig, leképezve a családot; testvérek, rokonok, barátok együtt járhatnak, amely biztonságot nyújt. (Szokások gyorsabb elsajátítása, idősebbek példát mutatnak, szokásrendre figyelmeztetnek, segítenek, a függetlenedés felgyorsul.)
 • Rugalmas, folyamatos napirendet, amelynek keretében mindenki egyéni igénye, fejlődési üteme szerint élheti mindennapjait; a legtöbb időt a játékra fordítjuk.
 • Változatos, gazdag játékos tevékenységszervezést, növekvő időtartamú (5-35 perc) csoportos foglalkozást, melyben a gyermek cselekvő aktivitása, a sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzése, a felfedezés lehetősége, valamint a kreativitása valósul meg.  

Gyermekbarát nevelőmunkánkkal biztosítjuk annak lehetőségét, hogy az óvodánkba járó gyermekek felszabadultan élhetik óvodás éveiket. Életkoruknak, egyéniségüknek megfelelő területeken, tevékenységekben tapasztalatokat, élményeket, alkotó ismereteket szereznek, sikerélményekhez jutnak, harmonikusan fejlődnek, válnak iskolaéretté. Elfogadjuk és felvállaljuk az egyéni igényeket. Figyelembe vesszük a szűkebb, tágabb, társadalmi környezet elvárásait. Célunk, a tudatos, lokálpatrióta értékközvetítés, a magyarságunkhoz kapcsolódó néphagyományok átörökítése.

Tárgyi feltételek:

Nagy hangsúlyt fektettünk az óvoda arculatához igazodó felszerelések, eszközök, játékok beszerzésére, használatára. Óvodánkat felszereltük mozgásfejlesztő, a népi kismesterségek gyakorlását szolgáló tárgyakkal, intellektuális képességfejlesztő játékokkal, könyvekkel. Állandó helyet alakítottunk ki a népi kismesterségek megismeréséhez és gyakorlásához.

A sajátos tevékenységi rendszerünk megerősítéséhez szükséges eszköztárunkat – amely magas színvonalú munkára ad lehetőséget – folyamatosan bővítjük.

Tagintézményünk fejlesztő szobával is rendelkezik, ahol szakpedagógusok által végzett egyéni fejlesztések valósulnak meg. Ehhez a megfelelő eszközrendszert biztosítottuk.

Informatikai eszköztárunk a mai kor elvárásainak megfelelően kiépített, annak használata a gyermekcsoportjainkban is elérhető.

Az egészséges óvodai élet biztosítása érdekében tiszta, higiénikus, biztonságos környezetet teremtünk.

Udvarunk jól felszerelt, megfelelő méretű, némely területen parkosított. Az itt, 2015-ben kialakított, folyamatosan fejlesztett és karbantartott „Nyitnikék Mini Tanösvény” segítségével lehetőségünk nyílik a külső világ tevékeny felfedezésére, megszerettetésére.

Pályázatokon való részvétellel, tervezzük további udvari mozgásfejlesztő játékok, eszközök beszerzését.

Küldetésnyilatkozat, jövőkép:

Mi, a Nyitnikék óvoda nevelőtestülete, vállaljuk, hogy olyan nyitott, családias légkört teremtünk, melyben gyermekeink otthonosan érzik magukat.

Közösen kialakított értékrend alapján, szakmai felelősséggel neveljük, fejlesztjük a ránk bízott gyermekeket.

A játékot óvodásaink legtermészetesebb semmivel sem helyettesíthető örömforrásának tekintjük, melyben gyermekeink, pedagógiai tudatosságunk által fejlődnek.

A népszokásokat és a néphagyományokat valós szituációkban ismertetjük meg, általuk erősítve óvodásaink hazaszeretetét, szülőföldhöz való kötődését.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelveink:

 • „Nekünk minden gyermek fontos” – a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valósítjuk meg a mindennapi gondozást, nevelést.
 • A családdal szorosan együttműködve, azt kiegészítve végezzük munkánkat.
 • Egyéni esetekben hátránycsökkentő, – családsegítő, – preventív szerepet és jelzőrendszeri feladatokat lát el tagintézményünk gyermekvédelmi megbízottja.
 • A tagintézményünkben differenciált bánásmódot alkalmazunk. Nevelőközösségünk inkluzív szemléletű, melyet kommunikációs kapcsolatainkban is érvényesítünk.
 •  A sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelésének segítése, sérülés specifikus fejlesztése az állapotának megfelelő gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs ellátás biztosításával.
 • A gyermekek életkori és egyéni szükségleteire, érdeklődésére alapozva szervezzük – a szabad játék érvényesítése mellett – az egészséges életmódot megalapozó, alkotó ismereteket biztosító és hagyományőrző tevékenységeket, hogy minden hozzánk járó gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben, a harmonikus fejlődése érdekében.
 • A mi nevelő testületünk fontosnak tartja, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkörben, élmény gazdag környezetben nevelkedjenek. Az erkölcsi és a közösségi nevelés áthatja mindennapjainkat.
 • A vegyes életkorú csoportszervezés olyan tapasztalatokat nyújt gyermekeinknek, amelyben megtanulják a közös együttélés szabályait: a feltétel nélküli elfogadást, nyitottságot a másság iránt, toleranciát stb.
 • Hangsúlyozzuk a játék elsődlegességét, szabadságát, amely a gyermek önként vállalt tevékenysége, /szabadon választ, mit, mivel, hogyan, hol, meddig és kivel/. 
 • A gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében. Segíti a gyermekek önállóságának fejlődését, biológiai szükségleteinek kielégítését. Pedagógiai érzékenységgel biztosítjuk a gyermekek aktuális testi-lelki állapotához alkalmazkodó segítő gondoskodást, egyéni bánásmódot, családias légkört.
 • Az óvoda-iskolai átmenet megszervezése pedagógiai munkánk felelőssége, folyamatábrában meghatározott szempontok és időintervallumok alapján.
 • Az óvodánkban dolgozó minden felnőtt törekvése a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, szeretetteljes nevelése, a meglévő hátrányainak csökkentése, előítélet nélküli tisztelete, szeretete.

Tagintézményünk érték-, és célrendszere:

Pedagógiai értékekCélrendszer
1. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelésEgyüttműködő, harmonikus személyiségű, a másságot elfogadó, nyitott, együtt érző, előzékeny, türelmes, segítőkész gyermek, aki megismeri szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitás és a keresztény kultúra értékeit hordozza, és annak megbecsülésére nevel.
1. Érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelésEgyüttműködő, harmonikus személyiségű, a másságot elfogadó, nyitott, együtt érző, előzékeny, türelmes, segítőkész gyermek, aki megismeri szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitás és a keresztény kultúra értékeit hordozza, és annak megbecsülésére nevel.
2. Játék és tevékenységben történő tanulásszervezésNyitott, vidám, kreatív, kutató-felfedező, szabályok betartására képes, együttműködő, önmegvalósító gyermek.
3. Egészséges életmódra nevelés, mozgásGyermekeink önállóan képesek kielégíteni alapszükségleteiket, stabil szokásrendszerrel rendelkeznek, igényesek saját testük, környezetük tisztaságára, és védik, óvják azt.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Többletkompetenciáink bemutatása:

Tagintézményi specifikumunk:

Az előnyös különbözőségeink:

 • Környezettudatos nevelés:
 • Zöld Óvoda program működtetése
 • „Nyitnikék Mini Tanösvényi” foglalkozások
 • Kalandozások a természetben” csoportközi foglalkozások
 • Néphagyomány ápolás:
 • Jeles napok
 • Bokréta csoportközi foglalkozások
 • Mozgás:
 • „Két keréken Nyitnikék”
 • Úszás előkészítés/vízhez szoktatás
 • „Moccantó” csoportközi foglalkozás
 • Bozsik-program
 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye – „Környezettudatos nevelés az óvodai mini tanösvényen a Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézményében” Jó gyakorlat.
smart

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Alapelveink:

 • A család és óvoda, a két nevelési tér – a nevelés két alapvető, legerősebb, leghatékonyabb tényezője – közös nevezőjének megtalálására törekszünk;
 • A szülőkhöz az együttnevelés szándékával, segítőkészséggel közelítünk, pedagógiai kultúrájuk fejlesztésével tapintatosan, türelmesen, empatikusan próbálkozunk;
 • A szülők közvetlenül beleszólhatnak minden, a gyermekeinket érintő kérdésbe, bátran kérdezhetnek, véleményt nyilváníthatnak;
 • A működő fórumokat, kapcsolattartási módokat mennyiségileg, minőségileg – folyamatosan – fejlesztjük.

Célunk:

 • A család-óvoda kapcsolat erősítése a szülői kompetenciák növelésével.
 • A család felé nyitott, a családi nevelést kiegészítő-óvodai szolgáltatás, partner kapcsolat működtetése – hatékony együttnevelés.

Az együttműködés formái:

 • Előzetes családlátogatás
 • Óvodába kerülés előtt az anamnézis felvétele;
 • A bizalom elnyerése, szülő – gyermek szorongásának feloldása;
 • Az óvónő – gyermek szeretetkapcsolat megalapozása;
 • Szükség szerinti családlátogatás /a 3-4 év folyamán, pl.: iskola előtt álló gyermekeknél/;
 • Befogadás – családtaggal /apa, anya, nagymama, testvér/ együttműködésével.
 • Szülői értekezletek
 • Csoportos szülői értekezlet – Az egész csoport vagy egyes szülők /5-6 fős csoportok/ részére. Kiemelt nevelési témák feldolgozása /esetmegbeszélések, játékok/,
 • Réteg szülői értekezletek – Új szülők részére: az óvoda nevelési programjának, házirendjének megismerése, gyermek csoportbeosztásának ismertetése.
 • Iskolába menő gyermekek szülei részére – praktikus tanácsok; iskolaérettség.
 • Vízhez szoktató programban résztvevő gyermekek szülei részére – a mozgásprogram ismertetése.
 • „Tudorka” és „Bokréta” csoportközi komplex tevékenység szervezés – az iskolába készülő gyermekek szüleinek.
 • „Varázsceruza” program (5-6-7 éves gyermekek) szüleinek tájékoztatása
 • Szülői Fórumok:
 • Az Egészség hét keretében előadások a családok egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletének formálására.
 • Fogadóórák:

–             évente 2 alkalommal (a szülők kérésére vagy az óvodapedagógusok kezdeményezésére) – személyre szóló tájékoztatás a gyermek fejlődéséről – a szülők kérdései ill., a fejlődési mutatók alapján. Az együttnevelés módjainak keresése, együtt gondolkodás a gyermek optimális fejlesztéséről. Ez esetenként a szülőnek a csoportban tett látogatásához kapcsolódik; a beszélgetés mindkét óvónő jelenlétében történik.

–      Játszóházak:

–           évszakokhoz kapcsolódóan /évi 3 alkalommal/ a családok számára a szabadidő hasznos eltöltésére; kreatív ötletek nyújtására.

–           a szülők és gyermekek ismerkedése saját és más óvónőkkel – „más” körülmények között,

–           népszokások, néphagyományok ápolása.

–    Kerti parti: (érdeklődés esetén)

–           jótékonysági rendezvény az évente kitűzött óvodai fejlesztési cél megvalósítása érdekében,

–           a szülők ismerkedése egymással,

–           a szülők ismerkedése az óvónőkkel „más” körülmények között.

                        A közös élmények a felnőttek közösségét /szülők, óvónők, dajkák/ erősítik.

 • Nyilvános ünnepeink:
 • Mihály napi vásár
 • Egészség hét
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Nagyok búcsúztatása, – évzáró
 • Pünkösd, családi délután

ALAPÍTVÁNYUNK BEMUTATÁSA

Alapítványunk a „Nyitnikék Óvodásokért Alapítvány”, melyet azzal a céllal hoztunk létre, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a Nyitnikék óvodában (Szolnok, Dobó I. út 29.) a gondozás, nevelés, és a játék színvonalának emelése, skálájának bővítése érdekében.

Ezen keretek között az alapítványunk segítséget kíván nyújtani a gyermekek sokoldalú, hatékony fejlődéséhez nélkülözhetetlenül szükséges esztétikus, egészséges, biztonságos környezet megteremtéséhez, a gyermekek személyiségfejlesztését szolgáló játékok, eszközök beszerzéséhez pályázatokon való részvétellel, rendezvények szervezésével.

Fő feladatunk, hogy az óvodánkban működő gyermek csoportokat / 4 /anyagilag támogassuk, azzal a céllal, hogy fejleszthessék mozgásos, ill. készségfejlesztő eszköztárukat. Minden évben kiemelt szerepet kap az udvari és szobai játékok, eszközök, berendezések karbantartása, illetve új eszköz, játékok vásárlása, az anyagszükséglet biztosítása.

Az esélyegyenlőség jegyében az alapítvány támogatásával kialakítottunk, és berendeztünk egy fejlesztő szobát, ill. támogattuk a „Nyitnikék” mini tanösvény kiépítését, azzal a céllal, hogy minden gyermek számára megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek a harmonikus fejlődéshez, a személyiségük teljes kibontakoztatásához szükségesek.