Zengő

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 4.  

Telefon: +36 20/525-9110                                                                        

E-mail: zengo@szolnokiovodak.t-online.hu  

Tagintézmény igazgató: Jakus Tünde

Telefon:+36 20/914-3747

Fogadó órája: előzetes egyeztetés alapján páros hét hétfő16.00-17.00-ig

Gyermekvédelmi megbízott: Zsideiné de Jonge Kinga

Telefon: +36 20/365-0325

Fogadó órája: minden héten hétfőn, előzetes egyeztetés alapján

Szülői szervezet elnöke: Baloghné Győr Ágnes

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA                                                      

A Zengő Óvoda épületét 1980-ban adták át, óvodánkba jellemzően a Széchenyi Városrészből és az azt körülvevő családi házas övezetből járnak a gyermekek. Pedagógiánkra kiemelkedően igaz a gyermekközpontúság.

A mi óvodánk egy hat csoportos, modern, jól felszerelt óvoda. Már belépéskor ezer jel árulkodik arról, hogy a néphagyomány őrzése kiemelt értékünk. Csoportszobáink felszereltsége a néphagyomány ápolás és a kézművesség eszközrendszerén kívül a képességfejlesztés és a Montessori pedagógia gazdag eszköztárával biztosítja óvodásaink számára, hogy önállóan és szabad felfedezéssel tevékenykedjenek.
Gyermekeink mozgásigényének kielégítését a gazdag, változatos mozgásformák végzésére alkalmas beltéri eszközök és kültéri kosárlabdapálya biztosítják.   

Intézményünk nevelőtestülete, jól képzett, érdeklődő, innovatív. Jellemző rájuk a tenni akarás, önállóság, amely alkalmassá teszi őket szakmai kapcsolatok keresésére, alakítására, napi munka tudatos végzésére.

Pedagógusaink végzettsége:

  • 2 főnél pedagógus szakvizsga, nyelv és beszédfejlesztő, vezető óvodapedagógus
  • Magyarországi Montessori Egyesület alapképzése 3 fő
  • DIFER képességfejlesztő program alapképzésben 2 fő
  • 1 fő GÉNIUSZ tehetség képzésben vett részt
  • a tagintézmény 6 pedagógusa rendelkezik szakmai NÍVÓ díj kitüntetéssel
  • 1 fő tanító- óvodapedagógus végzettséggel rendelkezik.

Pedagógiai asszisztensek: 2 fő:

–      népi kismesterségek

–      zenepedagógus
Munkájukat 6 fő szakképzett dajka segíti.

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Nevelésünk célja:

Gyermekeink egészséges önbizalommal, önérvényesítő képességgel, reális Én-képpel rendelkezzenek. Érzelmeik differenciáltsága tegye őket alkalmassá együttműködésre, képességeik, gondolkodásuk kibontakoztatására.

Segítjük azoknak a szokásoknak értő gyakorlását, amelyek alapján ráéreznek:
A közösséghez tartozni jó!

Tevékenységeink keretét a néphagyomány adja:

Az óvodai nevelés tartalmát a néphagyomány ápolás sokszínű tevékenységrendszere gazdagítja. A gyermek cselekvésén keresztül, olyan a későbbi életre is meghatározó élményeket kap, amelyek a szülőföldhöz, a társaikhoz való érzelmi kötődést alapozzák meg. A régmúlt idők szokásainak felidézésével, tárgyainak, foglalkozásainak, zenéjének és táncának megismerésével érezheti, egy nemzethez tartozunk.

Jeles napjaink: szüreti mulatság, Lucázás, betlehemezés, farsangolás, kiszézés, húsvétolás, pünkösdölés.

Élmény, játék, tevékenységközpontú fejlesztés:

A gyermekkor sajátos értékekkel rendelkező időszak.

Segíteni kell a gyermeket, hogy természetes módon fejlődjön. Eredményes fejlődésének alapja, ha saját igényeinek, érdeklődésének, belső késztetéseinek megfelelően tevékenykedik, kellő önállósággal tud kérdéseket feltenni, problémákat megoldani. Erre a képességére mindig nagy szüksége lesz, így válik belőle cselekedni képes felnőtt. Valljuk: tevékenységben lehet nevelni, ezért együtt kell élni, tevékenykedni gyermekeinkkel. A játék elsődlegességét megőrizve, tanulási lánc szervezésén keresztül biztosítunk átfogó érzelemvilágukhoz kapcsolódó tapasztalatszerzést.

A képességfejlesztés mindig játékos formában, élménybe ágyazva jelenik meg az óvodai élet során.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Képességfejlesztő munkánkat hatékonyan egészíti ki a Montessori pedagógia.

Eszközeinek használatakor összefonódik a játék – a tanulás és a munka jellegű tevékenységek. Velük ismerkedve a gyermekek megtanulják használni azokat a mindennapi eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felnőttől függetlenül, önállóan elégítsék ki szükségleteiket; más eszközeivel fejlődjenek érzékszerveik, figyelmük, gondolkodásuk.

Az élmény szerepe nevelési gyakorlatunkban meghatározó. Hiszen nem minden benyomás válik élménnyé, csak az, ami a gyermek számára jelentőséggel bír. Ezért programunk sajátossága, hogy biztosítjuk a lehetőséget a közös élmények megszerzésére, feldolgozására, újabb és újabb ismeretek megszerzésére és bővítésére.

Tehetséggondozás:

Zenei és matematikai-természettudományos területen is igyekszünk a tehetséges gyermekek megtalálásában, s támogatásában a saját csoportjukban és gazdagító műhelyfoglalkozások keretében is.

Óvodánknak évek óta hagyományosan működik a gyermek zenekara, Zengő-bongó néven ismerkedhetnek a Lego-robotika alapjaival.

Küldetési nyilatkozatunk:

Mi – akik itt dolgozunk a Zengő Óvodában – szeretnénk, ha megérintené az Ön gyermekének lelkét mindaz a tiszta érték, amelyet a néphagyomány őriz.

Ezért mi óvó nénik nagyon figyelünk arra, hogy az ön gyermeke megismerkedjen a néphagyomány jeles napjaival, a népi kismesterségekkel, a természetes anyagokkal.

Arra törekszünk, hogy a gyermeke szeretetben, biztonságban érezze magát. Bízzon önmagában és másokban, ismerje meg saját értékeit és érdeklődjön a világ dolgai iránt.

A mi óvodánkban mindig történik valami!

Az élmények, az igazi elmélyült játék segítségével fejlesztjük gyermeke egyéni képességeit. Ehhez jó segítséget nyújt a Montessori pedagógia gazdag eszköztára.

Minden törekvésünk arra irányul, hogy sajátos tanulásszervezésünkkel sikerüljön kialakítani gyermekében az örömteli és sikeres tanulás vágyát.

Mi, a Zengő óvoda dolgozói

„Nálunk mindig történik valami…”

CSALÁD – ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Tagintézményünk nyitott, amikor lehetőségünk van rá, szívesen várjuk a családokat és közös programokat, vetélkedőket és túrákat, kirándulásokat szervezünk. Több hagyományosan közös programunk közül néhány:

  • az őszi vásár,
  • farsangi mese előadás,
  • családi vetélkedő-tök jó napok,
  • egészséghét…

ALAPÍTVÁNYUNK

Magvacska Alapítványunk sokat segít abban, hogy az ide járó gyermekek évről évre új játékokkal, képességfejlesztő eszközökkel gazdagodjanak. A Zengő Óvoda gyermekei és dolgozói köszönetüket fejezik ki, hogy a szülők személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatják óvodánkat.

Magvacska Alapítvány

Zengő Óvoda 5000, Szolnok Czakó Elemér u. 4.

Adószáma: 18829998-1-16

Célja: Az óvodai nevelés és oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, különös tekintettel a néphagyomány ápolására létesült közhasznú szervezet.