Hold

ELÉRHETŐSÉGEINK

Az óvoda címe: 5000 Szolnok, Hold u. 18-22.

Telefon: +36 20/277-8808

E-mail: hold@szolnokiovodak.t-online.hu

Tagintézmény igazgató: Borbándi-Enisz Judit

Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján

Tagintézmény igazgató helyettes: Csízi Viktória

Gyermekvédelmi megbízott: Bucsi Tünde

Fogadóórája: minden hónap utolsó hétfője 16.00-17.00, illetve igény szerint

Szülői Szervezet elnöke: Dr. Vajsz Diána

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot,

                        Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát,

                        Ha terved egy életre szól – embert nevelj!”

ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

A Hold utcai Óvoda a város központjához közel, családi házak között megbújva egy csendes kis utcában található. A régi, több mint hatvanéves óvodánk, 2017-ben komplex akadálymentesítéssel újjáépült.
Óvodai férőhelyünk: 100 fő
Csoportjainkat
(Pillangó, Méhecske, Katica és Csiga) közel homogén életkor alapján szervezzük.
Világos, tágas, jól felszerelt 75 m2 –es csoportszobáinkban a céljainknak és gyermekeink igényeinek megfelelően variálhatóak, mozgathatóak a bútorok és a játékeszközök egy része, így tudjuk biztosítani a lehetőséget a terek kreatív beépítésére és a szabad mozgásra. Kényelmes, tágas öltözőinkben Tini kondi mozgásfejlesztő eszköz áll a gyermekek rendelkezésére és a közös hosszúfolyosói szakaszon Alapítványunk támogatásával mászó falat létesítettünk.
Megújult óvodánk rendelkezik tornaszobával és szertárral, fejlesztő szobával, orvosi szobával és elkülönítő helyiséggel, akadálymentesített mosdóval, szülői mosdóval és szülői fogadóval, korszerű tálalókonyhával, dolgozói öltözővel, nevelői szobával, vezetői irodával és tisztítószer tárolóval.
Óvoda udvarunkon évenkénti váltással saját udvarrészt vehetnek birtokba csoportjaink. Igyekszünk folyamatosan bővíteni udvarrészeinken található sokféle mozgásra lehetőséget adó fix és mobil játékeszközeinket, emellett kiépítésre került egy mesebeli kerékpárút, melyen nagy örömmel róják a köröket az apróságok. Mindenki megismerkedhet magas ágyásaik felelősségteljes gondozása során a növények fejlődésével és reményeink szerint a termések szüretelésével, azok kóstolásával. Megfigyelhetjük udvarunkon a virágoskertünkben, sziklakertünk fölött röpködő rovarokat és kis tavunk vizében frissülni vágyó madarakat is.
Nevelőközösségünk:
Óvodánkban 8 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus (4 fő Ped. II.; 4 fő Ped I.), 3 fő szakképzett pedagógiai asszisztens, 4 fő szakképzett dajka, 1 fő konyhai dolgozó és 1 fő karbantartó dolgozik.
Óvodapedagógusaink szakmai többletkompetenciái:
–          Szociálpedagógus                                               1 fő
–          Alapozó mozgásfejlesztés                                   1 fő
–          Gyermekjóga oktató                                           1 fő
–          Fejlesztő, differenciáló szakvizsga                     2 fő
–          Nyelv – és beszédfejlesztő szakirány                  1 fő
–          Csecsemő – és kisgyermeknevelő – gondozó      1 fő
–          Individuál pszichológia                                       2 fő

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK:

Az „Intézményi dokumentumok” menüben, az Intézmény Pedagógiai Programjában található: Szolnok Városi Óvodák – Hold utcai Tagintézmény programrésze címmel.
A működést és feladatellátást a törvényi szabályzókban (SzMSz, Házirend), valamint a Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai Programjában foglaltaknak megfelelően látjuk el.
Közös pedagógiai értékrendünk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése és szociális képességeik kibontakoztatása.
A játékot az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének tekintjük. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek egyéni vágyainak, ötleteinek kibontakoztatására.
A gyermekek tartalmas játékának szervezéséhez, fejlesztéséhez külső élményforrásokat, a csoportszobában változatos színtereket és eszközöket biztosítunk.
Küldetésnyilatkozatunk:
Mi a Hold utcai Óvoda dolgozói küldetésünknek tekintjük a rendszeres mozgás és egészséges életvitel valamint a környezettudatos magatartás iránti igény kialakítását.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodánkban, szeretetteljes légkörben nevelkedjenek, őrizzék meg természetes mozgáskedvüket, fejlődjön a mozgásuk, ezáltal kibontakozhassanak készségeik és képességeik.
Nevelőmunkánkat, tevékenységeinket programunk szellemében – a mozgást kiemelve– végezzük.
Gyermekszeretetünkkel és szakmai elkötelezettségünkkel biztosítjuk céljaink megvalósulását. Valljuk, hogy az óvodai nevelés csak a családdal összhangban lehet eredményes.
Jövőképünk:
Szeretnénk, ha óvodánkban a gyermekek vidám, boldog, örömteli éveket töltenének el, elfogadó, szeretetet sugárzó, kreatív, felkészült óvodapedagógusok és hivatásszerető dajkák körében.


                                                           (bölcs kínai mondás)

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKEINK

Alapelveink:

 • Érzelem gazdag óvodai légkör megteremtése, gyermekeink személyiségének tiszteletben tartása.
 • A gyermekközpontúság előtérbe helyezése, és a másság elfogadása.
 • A gyermekek eltérő fejlettségi szintjének szem előtt tartása, és ennek megfelelően a differenciált és egyéni bánásmód alkalmazása.
 • A szülők közösségével való együttműködés megvalósítása.
 • Arra törekszünk, hogy gyermekeink az óvodában, vagy az óvodán kívül minél több tapasztalatra tegyenek szert, élményeket élhessenek át, természetes kíváncsiságukat kielégíthessék.
 • Az óvodai nevelés minden területén nagy hangsúlyt helyezünk a gyermeki önkifejezésre, képességfejlesztésre.
 • Hisszük és valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvéseken keresztül sajátít el.

Céljaink:

 • Gyermekeink életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve a sokoldalú gyermeki személyiség kibontakoztatása.
 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébren tartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése
 • Gyermekek természetes mozgáskedvére alapozva, élményeik felhasználásával, harmonikus, összehangolt mozgású, rendszeres mozgást igénylő, edzett gyermekek nevelése.
 • Az udvar adta lehetőség kihasználásával, túrákkal, sétákkal, kirándulásokkal a gyermekek egészséges életmód iránti igényének megalapozása.

TAGINTÉZMÉNYI SPECIFIKUMOK

Pedagógiai értékeink, tagintézményi specifikumaink:

Mozgás   Mozgáskotta módszer, SportManó program, Bozsik program,Sportnapok (családi, városi, intézményi)„Kétkeréken az iskolába” program„Kosárpalánta” programTestileg, lelkileg egészséges, rendszeres mozgást igénylő gyermek, öt sportág játékos megismerése.
Egészséges életmódra nevelés   Egészséghét„Nálunk minden nap gyümölcsnap”Kirándulások, séták az egészséges életvitel megalapozásáért  Az egészséges életmód, életvitel szokásaival rendelkező gyermekek.
Környezettudatos nevelés   „Barátom a természet” – Erdei ovi program  Környezete iránt tudatos, felelősséget vállaló, természetet védő és szerető gyermek.

CSALÁD-ÓVODA KAPCSOLATÁT TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

Hagyományaink, rendezvényeink:

 • Nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek
  • Szülői fórumok
  • Családi mozgásos délután
  • „Egészség hét”
  • Adventi játszóház és Forgatag
  • Farsangi mulatság
  • Húsvéti játszóház
  • „Népmesék hete”
  • Anyák napja
  • Nagyszülők napja
  • Gyermekhét
  • Évzáró-ballagás

ALAPÍTVÁNYUNK

„Hold Úti Óvodáért” Alapítványunk közhasznú tevékenysége és célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül a teljesség igénye nélkül kiemelt célunk:

 • az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése
  • a környezet védelmére nevelés feltételeinek megalapozása
  • a gyermekek testtartás-javítása, állóképesség növelése és a mozgáskultúrájának fejlesztése érdekében a tárgyi eszközeink folyamatos fejlesztése, gazdagítása
  • gyermekeink fejlesztéséhez és színvonalas neveléséhez szükséges eszközkészleteink bővítése, fejlesztése

Címe: 5000 Szolnok Hold utca 18-22.                          

Adószáma: 18843000-1-16