Bemutatkozás

Intézményünk, Szolnok város egész területén biztosítja az óvodás korú gyermekek nevelését három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. A Szolnok Városi Óvodákban a gyermekek szükségleteire alapozva folyik az óvodai nevelés odafigyelő, szeretetteljes légkörben. Közös szakmai értékrendünk a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, tevékenységben történő fejlesztése, a kulturált, egészséges életvitel megalapozása. Az élménygazdag óvodai élet szervezésével kíváncsiságukra alapozunk, hogy nyitottak legyenek a világra, motiváltak a tanulásra.

„Nekünk minden gyermek fontos”

Szakmai többleteink

A Szolnok Városi Óvodák nevelőtestülete tudatos pedagógiai érték megtartásával, szakmai elhivatottsággal végzi az óvodás korú gyermekek nevelését, fejlesztését. A sokszínű-újszerű feladatok megoldásához az önfejlődés, a megújulás képessége, a szakmai kapcsolatok keresése, és a napi munkafolyamatok ellátása jellemző nevelőtestületünkre.

Óvodapedagógusaink személyisége bíztató, bátorító, bizalmat sugárzó. A gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében korszerű óvodapedagógiai eljárásokat, módszereket alkalmazunk.

A többletet jelentő szakmai kompetenciánkkal támogatjuk tagintézményeinkben az innovációs törekvéseket, és intézményünkben az önfejlesztés és megújulás megvalósítását, valamint szaktanácsadóink, szakértőink segítségével intézményi kereteinken kívül az óvodapedagógusok szakmai fejlesztését.

Azonos értékrendünk

Érzelmi nevelés,  szocializáció – érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

A Szolnok Városi Óvodákban érzelmileg gazdag, pozitív beállítódású, a társas viszonyokban magabiztos gyermekeket nevelünk.

Óvodásainknak elfogadó, derűs, otthonos légkörben teremtjük meg az érzelmi biztonságot, a MI és EGYÜTT élmény közösségformáló hatását. Az értékegyeztetett szocializációs folyamat eredményeképpen minden gyermeknek biztosítjuk a két hónapig tartó intenzív be- és visszaszoktatási időszakot, melyet sajátos hangulati elemekkel, változatos tevékenységek biztosításával teszünk élményszerűvé. Az intenzív szocializációs időszak megteremti a gyermekek érzelmi biztonságát, segíti a csoport és egyén harmóniájának kialakítását.

Játék, és tevékenységben történő tanulásszervezés – Élményen alapuló tevékenységszervezés

                A Szolnok Városi Óvodákban nyitott, motivált, érdeklődő gyerekeket nevelünk. Ennek érdekében olyan óvodai tevékenységkínálatot biztosítunk, amely a gyermekek kíváncsiságára, élményeire, tapasztalatára és érdeklődésére épít. Az óvodapedagógus felkelti a gyermekek tevékenységvágyát, beszédkedvét, olyan környezetet teremt, amelyben a gyermekek választási szabadságát meghagyva, visszatérően mindennap hosszantartóan és zavartalanul biztosítja a felkínált tevékenységeket, tanulási helyzeteket – így nyílik lehetőség a gyermekek számára a spontán tanulásra, és a tevékenységben történő tanulásszervezésre.

Gazdag élménykínálattal, és irányított tevékenységek szervezésével fejlesztjük a gyermekek egyéni képességeit. Közös felfedezések, együttes tevékenységek során bővítjük ismereteiket, tapasztalataikat és rendszerezzük azokat.

A problémák sokoldalú megközelítésével, tapasztalatok szerzésével a gyermekeink megismerik az őket körülvevő világot, és végső soron alkalmassá válnak az iskolai életre.

Egészséges életmódra nevelés

A Szolnok Városi Óvodák óvodásaiban kialakítjuk az egészséges életvitel és a rendszeres, mindennapi egészségfejlesztő testmozgás igényét. Óvodapedagógusaink teljes személyiségükkel, megjelenésükkel mintát adnak az egészséges életvitel igényének kialakításában.  Hangsúlyos szerepet kap az óvodai nevelésünkben a testi-lelki egészség fejlesztése, a betegségmegelőzés, kulturált egészség megőrző, illetve kapcsolódó szokások kialakítása. Intézményünkben a napi gyakorlatba építve, komplex, felfedező jellegű formában jelenik meg a természet és környezetvédelem fontosságának megismertetése.

Kiemelt figyelmet igyénylő gyermekek nevelése

Intézményünkben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése komplex módon, a gyermekek egyéni szükségleteire építve, és a törvényi előírások figyelembe vételével történik.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek:

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek,

aa) sajátos nevelési igényű gyermek,

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,

ac) kiemelten tehetséges gyermek,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrációja befogadó, elfogadó, bátorító pedagógiai attitűddel, a sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók figyelembe vételével valósul meg. Olyan légkört teremtünk, mely a felnőttek és a gyermekek körében egyaránt biztosítja a „másság” elfogadását, tolerálását.

Az integrált nevelést segítik: óvodapszichológus, logopédus, gyógypedagógusok, pszichológusok és speciális végzettségű óvodapedagógusok.

A nevelés eredményeként a sérült gyermekek képessé válnak a közösségbe való beilleszkedésre, iskolába lépésre.

A Szolnok Városi Óvodák tagintézményeiben működő Kora gyermekkori tehetséggondozás, tehetségfejlesztés célja:

Az 5-6-7 éves korú tehetség ígéretek felismerése, megismerése, gondozása, fejlesztése. Tehetség ígéretek kibontakoztatásának segítése saját óvodai csoportjában, valamint komplex tehetséggondozó programba történő beválogatással, kiscsoportos programban történő támogatással tehetségműhelyben valósul meg.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

A gyermekvédelmi tevékenységünket a gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, általános és speciális gyermekvédelmi feladatok ellátásával valósítjuk meg.

Az óvodai gyermekvédelmi integrációs tevékenység a prevencióra épül; a humánum, segítőkészség, megértés, támaszadás jellemzi. A szülőkkel bizalmi kapcsolatot alakítunk ki, odafigyelünk a gyermekek életében jelentkező problémákra, és okainak feltárása.

A felmerülő gyermekvédelmi esetek megoldása érdekében belső- és külső jelzőrendszert működtetünk, rendszeres kapcsolatban állunk a gyermekek védelmét szolgáló szervekkel, hatóságokkal.

Az óvodai nevelés zárószakasza, a „VARÁZSCERUZA” szakasz

Az intézményünkben nevelkedő 5-6-7 éves gyermekek számára az iskolakészültség elérése érdekében „Varázsceruza” program keretében olyan nevelési hatásokat biztosítunk, amely a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességekben eltérő fejlettséget mutató területekre, intenzív fejlesztő hatást gyakorol.

Differenciált óvodai tevékenységszervezéssel, gazdag élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, változatos módszertani eljárásokkal, egyénre szabott fejlesztéssel segítjük a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességek kialakítását.

Az alkalmazott pedagógiai módszerekkel, eljárásokkal támogatjuk a gyermekek önálló tapasztalatszerzését, kompetenciájuk fejlődését, a személyes- és szociális képességek kialakulását.

Intézményi hagyományaink

 • Témahetek:
  • „Egészséghét”
  • „Március 15”
 • Ovi-dobogó – Tehetség seregszemle Verselés – mesélés; Ének-zene, Mozgás; Sakk területén – évente 2 területen kerül megrendezésre
 • Ovi Gála – 5 évente kerül megrendezésre
 • Szakmai napok – évente 5 alkalommal kerül megrendezésre
 • Ovi-kukucska – Leendő óvodások fogadása, évente 1 alkalommal kerül megrendezésre
 • Gyermekrajz kiállítás – évente 1 alkalommal kerül megrendezésre

Amire büszkék vagyunk

 • Közös értékek, célok meghatározása 2007/2008.
 • Minisztériumi elismerés több tagintézményünk számára 2007-től
 • Akkreditált Kiváló Tehetségpont 2010/2011; 2013/2014; 2017/2018.
 • IIASA-Shiba Alapítvány – Oklevél 2010.
 • Szolgáltató Város Mintaprojekt – Oklevél 2010/2019.
 • Előminősítés – Jó gyakorlatok feltöltése 2010.
 • EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” díj 2011.
 • Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017/2020.
 • Committed to Excellence 2 star CEO, EFQM Elismerő oklevél 2019.
 • Nemzeti Kiválóság Díj 2021.
 • EFQM „Elismerés a Kiválóságért” Ezüst fokozat – 4 csillag szintje

Előnyös különbözőségek

A közösen kialakított és elfogadott értékrendünk mentén, azonos nevelési hatásokkal neveljük a ránk bízott gyermekeket, megtartva a sajátos tagintézményi arculatot, előnyös különbözőségeket.

TAGINTÉZMÉNYEINK PEDAGÓGIAI TÖBBLETEI

INNOVÁCIÓK

 • Élményalapú óvodai játéktevékenység
  • Projekt szemléletű tanulásszervezés
  • Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda
  • Erdei óvoda program
  • Boldog óvoda
  • Fejlesztő szoba minden tagintézményben
  • Só-terápiás kuckók
  • Nyelvvel való játékos ismerkedés
  • Sakk táblajáték mesével
  • Úszás, vízhez szoktatás program
  • SNI gyermekek, mozgásban korlátozottak integrált nevelése
  • Néphagyomány ápolás
  • Bábjáték
  • Mozgáskotta
  • Angol, német nyelvvel való ismerkedés
  • Montessori pedagógia
  • Kneipp-módszer